Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ідентифікація підприємств для складання фінансової звітності. Як зробити? – Тетяна Савчук, аудитор ID Legal Group

Після здачі квартальної звітності бухгалтерам час замислитись про питання проведення аудиту за звітний – 2020 рік, адже укладання договорів з аудиторськими компаніями відбувається саме в цей час (і для цілей своєчасного планування участі аудитора в інвентаризації, і для інших підготовчих процедур). Особливо актуальним це буде для підприємств, які вперше зобов’язані будуть проходити незалежний аудит згідно з законодавчими вимогами, зокрема – компанії, ідентифіковані як середні.

Нагадаємо, що класифікація підприємств за поділом на великі, середні,  малі та мікропідприємства застосовується  ще з 1 січня 2018 року, а з 1 січня наступного 2019 року запрацювали вимоги щодо оприлюднення ними фінзвітності. Зокрема, для середніх підприємств та великих, які не є емітентами цінних паперів встановлена вимога щодо оприлюднення річної фінзвітності на власному веб-ресурсі до першого червня наступного року разом з аудиторським висновком ( стаття 14 Закону).

Все це відбулося внаслідок внесення відповідних змін до основи вітчизняного бухгалтерського обліку – Закону про бухоблік (Далі-Закон) в зв’язку з необхідністю приведення його положень у відповідність законодавства Євросоюзу, зокрема Директивою № 2013/34/ЄС. Задекларована мета змін – захист акціонерів, учасників та третіх осіб щодо досягнення відповідного балансу між інтересами користувачів фінансової звітності і прагненням підприємств уникнути надмірного обтяження вимогами до звітності.

Так що зупинимось на декілька важливих аспектах Закону  про бухоблік. Введено новий понятійний термін – підприємство, що становить суспільний інтерес (Далі – СІ) та визначений перелік таких підприємств (зокрема, банківські установи,  страховики, тощо). Відносно великих підприємств прописано доволі ясно: незалежно від ОПФ та форми власності всі великі підприємства належать до «суспільно значимих».

Належність до тієї чи іншої класифікаційної групи підприємств визначають, орієнтуючись на такі критерії:

–      балансову вартість активів  обраховану в ЄВРО (Далі – БВА) ( дані Балансу відповідних форм по  рядку 1300 гр. 4)

–      чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  обрахований в ЄВРО (Далі – ЧД)  ( дані Звіту про фінансові результати за відповідних форм по рядку 2000 гр.3 );

–      середня кількість працівників (Далі – СКП )(обрахування відповідно  Інструкції зі статистики від 28.09.2005 р. № 286).

Перерахунок показника звітності  у ЄВРО здійснюється з використанням    середнього річного офіційного   курсу   гривні  щодо  цієї валюти.

Важливо підкреслити, що з метою переходу до іншої категорії , вищезазначені показники беруться не тільки за минулий рік, що передує року, за який визначається групова належність, а й рік потому, тобто за два роки поспіль. Таке визначення дано частиною 2 статті 2 Закону. Тобто,  для підтвердження класифікації підприємства за 2020 рік потрібно розглянути показники відповідно за 2019 та 2018 роки.

Підприємства,  показники яких на дату складання річної фінансової звітності за рік, що передує звітному, відповідають щонайменше двом із таких критеріїв, розподіляються по категоріям:

 

				Критерії
				Мікропідприємства
				Малі
				підприємства
				Середні
				підприємства
				Великі
				Підприємства - Підприємства СІ*
				Балансовавартість активів (БВА)
				До350 000  Євро
				Від350 001Євро
				До 4 000 000 Євро
				Від 4 000 001 Євро
				До 20 000 000 Євро
				Понад20 000 000 Євро
				Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)
				До 700 000 Євро
				Від 700 001 Євро
				 
				До 8 000 000 Євро
				Від 8 000 001 Євро
				 
				До 40 000 000 Євро
				Понад  40 000 000 Євро
				Середня кількість працівників
				До 10 осіб
				Від 11 До 50 осіб
				Від 51 До 250 осіб
				Понад  250 осіб

 

Для ілюстрації розрахунку маємо умовний приклад. Середній курс Євро:

 за 2018 рік – 32,1429 грн., за 2019 рік – 28,9518 грн.

З урахуванням наведеного середнього  курсу Євро фінансові показники для ідентифікації категорії підприємства за 2017-2019 роки є наступними:

 

 

				Критерії
				Мікро
				Підприємства
				2018 рік
				Малі
				Підприємства 2018 рік
				Середні
				Підприємства
				2018рік
				Великі
				Підприємства
				2018 рік
				Показники 
				ТОВ ХХХ
				2018 р.
				1
				2

3

4

5

				7
				Балансова 
				вартість активів (БВА)
				До  11 250,0 
				тис.грн.
				До 128 571,6 тис.грн.
				До 642 858 тис.грн.
				Понад 642 858 тис.грн.
				717 154 тис.грн.– 
				Велике підприємство
				Чистий дохід від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)
				До  22 500,0 
				тис.грн

До 257 143,2 тис.грн.

До 1 285 716 тис.грн.

Понад 1 285 716 тис.грн.

				14 733-
				Мікропідприємство
				Середня кількість працівників
				До 10 осіб

До 50 осіб

До 250 осіб

Понад 250 осіб

				68 осіб –  
				середнє підприємство

 

				Критерії
				Мікро
				Підприємства
				2019 рік
				Малі
				Підприємства 2019 рік
				Середні
				Підприємства
				2019рік
				Великі
				Підприємства
				2019 рік
				Показники 
				ТОВ ХХХ 
				2019 р.
				1
				2

3

4

5

				7
				Балансова 
				вартість активів (БВА)
				До  10 133010 
				тис.грн. 
				До 115807,2тис.грн.
				До 579 036 тис. грн.
				Понад 579 036тис.грн.
				614 348тис.грн.– 
				Великепідприємство
				Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
				До  20 266,3
				тис.грн

До 231 614,4тис.грн.

До 1 158072тис.грн.

Понад 1 158 072тис.грн.

				10028 -
				Мікропідприємство
				Середня кількість працівників
				До 10 осіб

До 50 осіб

До 250 осіб

Понад 250 осіб

				75 осіб –  
				середнєпідприємство

 

Як бачимо, основна ознака для класифікації підприємства – відповідність щонайменше двом критеріям, не виконується ні для показників за 2018 рік, ні для показників за 2019 рік.

Для таких складних випадків (коли підприємство за трьома критеріями потрапляє в три різні категорії) слід скористатись Рекомендаціями Мінфіну, які він надав у своєму повідомленні від 12.11.2018 року щодо класифікації підприємств https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/n0001201-18#Text

Відповідно до рекомендацій Мінфіну ТОВ ХХХ за результатами 2018 та 2019 року класифіковане як середнє підприємство.

Приймаючи до уваги норму п.2 ст.2 ЗУ № 996-XIV, якщо підприємство однієї з наведених категорій за показниками річної фінансової звітності протягом двох років поспіль не відповідає наведеним критеріям, воно відноситься до відповідної категорії.

Отже, для цілей складання фінансової звітності за 2020 рік ТОВ ХХХ має ідентифікувати себе як середнє підприємство та, відповідно, підтверджувати свою фінансову звітність аудиторським висновком  в строк до 01-го червня 2021 року розмістити таку фінансову звітність на власному веб-сайті у повному обсязі.

 

А яке Ви підприємство?