Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Оподаткування юридичних осіб-платників єдиного податку та умови їх переходу на загальну систему оподаткування під час реалізації земельної ділянки, – Олександр Самарін, аудитор ID Legal Group

До нашої Компанії звернулися представники Клієнта, який є юридичною особою (далі по тексту – ЮО) та діючим платником єдиного податку (далі по тексту – ЄП) за ставкою 5% (тобто не є платником ПДВ).

Метою звернення було отримання роз’яснення стосовно оподаткування операції з реалізації земельної ділянки (далі по тексту – ЗД), що обліковується на балансі Клієнта з 2019 року, а реалізація за попередньою домовленістю з Покупцем перевищує балансову вартість у 6 разів.

З приводу вищевказаної операції на проведення аналізу було надано перелік наступних питань:

  1. Чи підпадає під оподаткування балансова вартість;
  2. Які податкові наслідки продажу;
  3. Якщо реалізація буде тривати в розстрочку, з якого моменту така операція буде оподатковуватись ПДВ. 

Згідно проведеного аналізу податкового законодавства нами встановлено наступне

 

Стосовно питання 1. Чи підпадає під оподаткування балансова вартість.

 

Згідно з пп. 2 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, дохід платника ЄП для ЮО складається з будь-якого доходу (в т.ч. з доходу відділень, представництв, філій, ЮО), який отримано в межах звітного (податкового) періоду  у вигляді грошової форми, а саме: готівкова та/або безготівкова; матеріальна або нематеріальна форма, яка визначена в п. 292.3 ст. 292 ПКУ.

Дата отримання доходу платника ЄП визначається датою зарахування коштів платнику ЄП у вигляді грошової (готівкової або безготівкової) форми (п. 292.6 ст. 292 ПКУ).

Пункт 292.2 ст. 292 ПКУ передбачає, що під час реалізації основних засобів ЮО – платниками ЄП доходом визнається сума коштів, які отримані від реалізації визначених основних засобів.

У випадку, якщо основні засоби використовувались в межах дванадцяти місяців (календарних), починаючи від дня введення в експлуатацію перед операцією з реалізації, розмір доходу буде визначено у вигляді різниці між розміром коштів, які отримані від реалізації таких основних засобів, та розміром залишкової балансової вартості, що обліковується на дату реалізації.

Платники ЄП 3 групи (ЮО) користуються даними спрощеного бухобліку стосовно визначення доходу та витрат з врахуванням вимог п. п. 44.244.3 ст. 44 ПКУ (пп. 296.1.3 п. 296.1 ст. 296 ПКУ).

ЮО – платниками ЄП ведеться бухоблік доходів та витрат у спрощеному вигляді з метою підрахунку об'єкта оподаткування за методикою, яка затверджена центральним органом виконавчої влади, функцією якого є забезпечення формування та реалізації державної податкової і митної політики (п. 44.2 ст. 44 ПКУ).

Згідно з положеннями п. 5 П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 N 92 (зі змінами та доповненнями, далі – П(С)БО 7) в принцип ведення бухобліку ЗД (а також капітальних витрат щодо поліпшення земель, що не пов'язуються з процесом будівництва), закладене визначення за класифікатором термін основних засобів (підгрупа 5.1.1 групи 5.1 "Основні засоби").

Положення П. 7 П(С)БО 7передбачають, що  створення (придбання) основних засобів (в т. ч. ЗД) підлягає постановці на баланс установи /підприємства за визначеною первісною вартістю.  Визначений перелік витрат наведений у п. 8 П(С)БО 7, де розкриваються витрати, які включаються до складу вартості об'єкта основних засобів, що вважається первісною.

Різницею між переоціненою (первісною) вартістю активу (необоротного) і розміром його амортизації (зносу), які накопичені визначається залишкова вартість (згідно з п. 4 П(С)БО 7).

Разом з цим відповідно до п. 22 П(С)БО 7 вартість ЗД не вважається об'єктом для підрахунку амортизації в бухобліку, у зв’язку з цим ЗД не має такого поняття як залишкова вартість.

Враховуючи вищевикладене, ЮО – платник ЄП 3 групи у випадку реалізації ЗД як об'єкта власності (що визначений як окремий) включає до складу доходу всі зарахування коштів, які надійшли від реалізації такої ЗД, протягом звітного періоду (кварталу). (Додатково можливо ознайомитись з Індивідуальною податковою консультацією від 19.05.2017 р. N 279/ІПК/10/15-32-12-04-21).

 

 

Стосовно питання 2. Які податкові наслідки продажу.

Пунктом 291.4. ст.291 суб'єкти господарювання (далі по тексту – СГ), які користуються спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності, поділені на групи платників ЄП, зокрема визначено 3 групу:

3) третя група -…ОЮ–СГ за будь-якою організаційно-правовою формою, у яких протягом року (календарного) обсяг доходів не перевищує розміру 1167 МЗП, яка  встановлена законом на початок звітного (податкового) року (довідково – з 01.01.2021 – МЗП визначена у розмірі 6000,00 грн).

Отже, обсяг доходу платника ЄП 3 групи не повинен перевищувати 7 002 000,00 грн (6000 грн х 1167).

Між іншим, відповідно до п.п. 298.2.3. п.298.2 ст.298 ПКУ платники ЄП зобов'язуються здійснити перехід, тобто стати платником інших податків і зборів, які визначені ПКУ, у визначених випадках та строках:

3) у випадку, якщо перевищено протягом календарного року встановлений обсягу доходу платниками ЄП 3 групи – з 1 числа місяця, який буде наступним за звітним (податковим) кварталом, у якому відбувся факт такого перевищення;

Відповідно до п.293.8 ст.293 Платники ЄП 3 групи (ЮО), якими перевищено у звітному  (податковому) періоді обсяг доходу, (передбачено для таких платників у п. 291.4 ст. 291 ПКУ, використовують ставку ЄП у подвійному розмірі ставок (до такого перевищення), визначених п. 293.3 ст. 293.3, при чому заява, яка підлягає поданню не пізніше 20 числа місяця, який є наступним за кварталом (календарним), у якому перевищено обсягу доходу;

Пунктом 293.3. ст. 293 визначено, що ставка ЄП у відсотковому вимірі для платників 3 групи встановлюється у розмірі:

5 % доходу– у випадку включення ПДВ до складу ЄП.

Таким чином, оподаткування реалізації ЗД буде розраховано таким чином (у разі надходження коштів протягом року):

7 002 000,00 х 5% = 350100 грн

та у разі перевищення граничного обсягу доходу різниця між вартістю реалізації ЗД та граничним обсягом доходу буде оподатковуватись за ставкою 10% (тобто подвійна ставка)

Такий розрахунок буде мати місце у разі, якщо відбулась подія по оплаті на повну суму за ЗД протягом календарного року та, відповідно, відбулось перевищення встановленого обсягу доходу у розмірі 7002000,00 грн (в тому числі тотожна ситуація у наступних роках).

Оскільки в бухобліку ЗД (а також капітальні витрати на поліпшення земель), що є не пов'язаними з будівництвом, згідно з п. 5 П(С)БО 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Мінфіну України від 27.04.2000 N 92 (зі змінами та доповненнями, далі – П(С)БО 7), визначені в класифікації як основні засоби, то у разі переходу до загальної системи оподаткування протягом року (календарного) підрахунок фінансового результату буде ґрунтуватись на положеннях п.34. П (С) БО 7, а саме: фінрезультат   від  реалізації  об'єктів  основних засобів підраховується шляхом вирахування з доходу  від  вибуття  основного засобу його  залишкової  вартості,  непрямих  податків  і  витрат, які пов'язані з вибуттям основного засобу.

Тому при розрахунку об’єкта оподаткування та, як наслідок податку на прибуток за ставкою 18% (згідно з п.136.1 ст.136 ПКУ)   у разі переходу на загальну систему оподаткування буде враховуватись балансова вартість ЗД.

Таким чином, під час переходу з єдиного податку (після досягнення обсягу доходу             7 002 000 грн) на загальну систему оподаткування сума доходу буде розраховуватись як різниця між вартістю продажу ЗД та обсягом доходу, з якого сплачений єдиний податок (7 002 000 грн). Результат (залишкова вартість продажу) у розмірі буде включений до доходу, який буде зменшений на суму балансової вартості ЗД, у зв’язку з чим фінансовий результат буде оподаткований за ставкою у розмірі 18%.

 

Стосовно питання 3. Якщо реалізація буде тривати в розстрочку, з якого моменту така операція буде оподатковуватись ПДВ. 

Відповідно до п.п. 197.1.21. п.197.1. ст.197 звільнено від оподаткування ПДВ операції з: реалізації (продажу, передачі) ЗД, земельних часток (паїв). Аналогічна позиція висловлена в індивідуальній податковій консультації від 13.09.2018 р. N 4020/ІПК/02-32-12-01.

ЗД (а також капітальні витрати на поліпшення земель, що не пов'язані з процесом будівництва), згідно з п. 5 П (С)БО 7 підлягають класифікації та визначені основними засобами (підгрупа 5.1.1 групи 5.1 "Основні засоби").

Підсумовуючи викладене, якщо ЗД визнана активом (під час зарахування на баланс ЮО), таку ЗД було визнано як окремий об'єкт основних засобів з обліком на окремому рахунку за визначеною первісною вартістю (за умови підтвердження даних регістрів аналітичного обліку основних засобів), операція з реалізації такої ЗД звільнена від оподаткування ПДВ.

 

При цьому, ст.181 ПКУ передбачено, що особа зобов’язана зареєструватись платником ПДВ в органі ДПС за своїм місцезнаходженням, якщо загальна сума від проведення операцій з реалізації товарів/послуг, які оподатковуються згідно з цим розділом (в тому числі з застосуванням мережі, що є локальною або комп'ютерною глобальною, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх дванадцяти місяців (календарних), сукупно перевищує 1000000 гривень (без ПДВ)

Тобто, виходячи з вищезазначених вимог:

–       при отриманні всієї суми коштів протягом каледарного року буде сплачуватись подвійна ставка ЄП у розмірі 10% (5% х 2) та після переходу до загальної системи оподаткування обов’язкової вимоги стосовно реєстрації платником ПДВ ПКУ не передбачено. Кодексом у такому випадку передбачена добровільна реєстрація на підставі ст.182 (тобто до загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, яка не перевищує 1000000 грн )

–       при отриманні частинами суми коштів (у разі переходу до загальної системи оподаткування) необхідно зареєструватись платником ПДВ на підставі вимог ст.181 ПКУ, тобто при досягненні загальної суми від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, яка перевищує 1000000 грн.

 

З повагою,

Олександр Самарін

аудитор ID Legal Group