Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Наслідки невідповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт, – Олег Нікітін, адвокат ID Legal Group

Господарська діяльність деяких суб’єктів господарювання пов’язана із необхідністю здійснення будівництва, реконструкції, ремонту будівель та споруд і відповідно виникає необхідність у виконанні іншими суб’єктами господарювання певних будівельних робіт.

Після закінчення виконання підрядником будівельних робіт ним складається відповідний акт приймання-передачі, який направляється для розгляду і підписання замовнику та є документом, що підтверджує факт виконання таких робіт.

Наявність підписів і печаток підрядника та замовника на актах прийому-передачі виконаних робіт за загальним принципом та сформованою судовою практикою є підтвердженням фактів їх належного виконання та у повному обсязі.

Однак, у практичній діяльності бувають випадки, коли замовник після підписання ним актів і спливу певного проміжку часу виявляє те, що будівельні роботи підрядником виконано не в повному обсязі а у меншому, ніж було замовлено.

При цьому на перший погляд замовник, підписавши відповідні акти, в такий спосіб нібито визнав факт виконання будівельних робіт у тому обсязі, який передбачений положеннями укладеного правочину. Підписання замовником акту прийому-передачі виконаних робіт покладає на нього обов’язок здійснити оплату виконаних робіт після їх фактичного виконання.

При виникненні таких обставин, з’являються питання чи може така особа подати позов до суду з вимогою до підрядника щодо зменшення вартості фактично виконаних робіт вже після їх сплати та підписання актів приймання-передачі виконаних робіт замовником і відповідно вимагати відшкодування суми наявної переплати (різниці між фактично виконаними роботами та здійсненою замовником оплатою), чи може такий позов бути задоволений судом, враховуючи те, що, замовником вже підписано первинні документи, які підтверджують виконання робіт.

У нормах ЦК України для усіх видів підряду без винятку, у тому числі й будівельного підряду, закріплено єдиний порядок виконання робіт, їх прийому-передачі та відповідно оплати вартість виконаних робіт повинно бути співмірною до обсягу виконаних робіт.

При цьому, нормами ЦК України закріплено право здійснити огляд виконаних робіт і у разі виявлення в результатах виконаної роботи недоліків (відхилень) або інших дефектів негайно заявити про них підрядникові.

У випадку відсутності такого повідомлення замовника про виявленні недоліки (дефекти) в будівельних роботах, він втрачає право у майбутньому вказувати на їх наявність при вирішенні спірних питань.

Як зазначалося вище, судова практика щодо вирішення цього питання є досить категоричною, і господарські суди оцінюють підписані обома сторонами акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт за відсутності будь-яких зауважень, як своєчасне виконання та прийняття цих видів робіт у повному обсязі.

Розглянемо для прикладу висновки постанови КГС ВС по справі за №912/2635/17 від 01.08.2019 р. 

Так, зокрема у цій постанові міститься висновок, що апеляційний суд зробив обґрунтований висновок, що виконані підрядні роботи прийняті замовником(позивачем)після їх огляду шляхом підписання відповідних актів без зауважень та заперечень щодо їх кількості, якості чи вартості, які були узгоджені сторонами у проектно-кошторисній документації; кількість та вартість виконаних робіт також були погоджені органом, який здійснював технічний нагляд по об’єкту, виконані роботи були оплачені позивачем після їх прийняття (підписання ним відповідного акту), тому позивач, не здійснивши заяви про наявність недоліків або дефектів при прийнятті ним робіт втратив право у подальшому посилатись на відступи підрядника від узгоджених сторонами умов договору або недоліки у виконаних роботах і відповідно несе ризики щодо пошкодження/знищення робіт.

Поряд із цим, Касаційний суд зазначив, що враховуючи наявність чинних умов договору щодо вартості та обсягу будівельних робіт, висновок судової будівельно-технічної експертизи щодо аналізу виконаних будівельних робіт не може змінювати умов договору, який є обов`язковим для сторін, у тому числі й щодо виконання, оскільки останній не визнавався недійсним у судовому порядку, а відповідно такий висновок експертизи не може змінювати і правовідносин сторін щодо ціни договору (вартості і обсягів виконаних робіт), він не може встановлювати інші, ніж, визначені умовами договору, умови зобов`язання порівняно із договірними.

Крім того, у постанові КГС ВС від 05.02.2020 р. (справа № 904/2082/19) також міститься висновок, що у разі незгоди замовника із обсягом та вартістю виконаних робіт та за відсутності його мотивованої відмови, на підрядника не покладається обов’язок спонукати замовника до підписання останнім акту виконаних робіт. Підрядник повинен лише зафіксувати факт відмови замовника від підписання акту шляхом вчинення на обох його примірниках відповідних записів.

Акти приймання виконаних будівельних робіт і довідки про вартість виконаних робіт направлялися підрядником замовнику, який у письмовій формі не навів своєї мотивованої відмови від їх підписання та відповідно у цих актах не було зазначено про часткове невиконання та/або неналежне виконання робіт позивачем, а причиною відмови в прийнятті робіт і їх оплаті, за твердженням відповідача, було зокрема завищення вартості виконаних робіт про яке він зазначив лише під час судового розгляду в суді 1-ої інстанції. 

Окрім того,в матеріалах справи відсутні будь-які докази, які б свідчили про виявлені та заявлені відповідачем (замовником) письмові претензії щодо якості/обсягу/вартості виконаних робіт під час отримання ним відповідних актів та довідок.

З огляду на вище вказані висновки судів, можемо зробити висновок, що після підписання замовником актів виконаних робіт, складених підрядником доказовість щодо визначення вартості та обсягів виконаних робіт значно ускладнюється, і навіть за наявності висновку судово-будівельної експертизи доволі проблематичним є доведення факту невідповідності виконаних будівельних робіт, обсягам та вартості, вказаним у підписаних обома сторонами актами приймання-передачі виконаних будівельних робіт.