Завантаження сайту

Зміна або розірвання господарських договорів.

Зміна або розірвання господарських договорів.
07.06.2016
       Поняття та загальні правила. 
 
       Згідно з чинним законодавством України, договір - це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків.
 
       Укладений договір має виконуватися сторонами у відповідності до досягнутих та зафіксованих домовленостей, які не повинні змінюватися. 
 
       В свою чергу, господарський договір є окремим видом договорів вцілому та однією із підстав виникнення господарських прав та обов’язків. 
 
       Поняття господарський договір вживається у трьох значеннях: 
 
       1) як правочин (угода), що породжує права та обов’язки суб’єктів укладення;
       2) як юридичний документ, в якому викладений зміст угоди сторін про взаємні права та обов’язки; 
       3) як зобов’язання учасників даного договору, відповідно до укладеного ними правочину.
 
       Відповідно до положень, закріплених в Цивільному кодексі України, зміною господарського договору є зміна зобов'язань, які сторони прийняли на себе за договором, відповідно до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. 
 
       Розірванням договору є припинення зобов'язань його сторін. 
 
       Під припиненням договірного зобов'язання розуміється абсолютне зникнення правового зв'язку між сторонами договірного зобов'язання на підставах, встановлених у законі або в договорі, та припинення їхніх прав та обов'язків.
 
       За загальними правилами, зміна або розірвання договору в односторонньому порядку не допускаються, що відповідає самій природі договору як двосторонньої (чи багатосторонньої) домовленості.
 
       Однак, окремі договірні відносини, пов'язані із тимчасовим вибуттям із володіння майна, із ризиком виробничої діяльності, із завчасним замовленням послуг, можуть ставити одну сторону у значну залежність від волі іншої або створювати для однієї із сторін значні ризики.
 
       Також, передумовою для односторонньої зміни договору або відмови від нього, незалежно від особливостей відносин сторін, є порушення умов договору.  Можливість односторонньої зміни або розірвання договору допускається в обмеженому ряді випадків. Повноваження сторони на односторонню зміну або розірвання договору мають бути встановлені законом або безпосередньо в договорі. Одностороння відмова від договору не потребує узгодження, та як самостійний юридичний факт зумовлює його розірвання, а одностороння заява про зміну договору, - відповідно, змінює його. При цьому, у переважній більшості випадків, такі зміни чи припинення зобов'язань за договором, що проведені в односторонньому порядку, вчиняються із попередженням у певний строк, що захищає іншу сторону від можливих втрат і збитків.
 
       У випадку, коли право на односторонню зміну/розірвання договору встановлено законом, найчастіше визначені порядок та строки таких односторонніх дій. 
 
       У випадку, коли сторони самі надають таке право одній чи всім сторонам договору (а також у випадках, коли законом встановлене право на односторонню зміну/розірвання договору, але не встановлений порядок його реалізації), у договорі має бути застережена певна процедура.
 
       У випадку, коли сторона відмовляється від договору або самостійно змінює його умови через порушення договірних зобов'язань іншою стороною, такої дії достатньо для розірвання чи зміни договору. 
 
       Порядок укладення угоди про зміну або розірвання господарського договору. 
 
       Порядок укладення угоди про зміну або розірвання господарського договору - це передбачена правовими нормами юридично - логічна послідовність стадій встановлення умов припинення прав і обов'язків, заснована на звернених назустріч одна одній діях осіб, які виражені в різноманітних способах узгодження змісту угоди, шляхом їх вільного волевиявлення. Способами укладення угоди про зміну або розірвання договору є нормативно визначені дії, за допомогою яких досягається вільне і взаємне узгодження волі сторін договору. Таке визначення вважається цілком прийнятним, виходячи з того, що порядок укладення договору може бути повною мірою застосований до укладення угоди про його зміну чи розірвання. 
 
       У такому випадку діє наступний механізм:
 
       - сторона, яка бажає змінити або розірвати договір, надсилає пропозиції про це іншій стороні за договором;
       - сторона, яка одержала пропозицію про зміну чи розірвання договору, розглядає її та у 20-денний строк повідомляє іншу сторону про результати її розгляду;
       - у разі прийняття пропозиції, договір вважається розірваним за згодою сторін (про що інша сторона повідомляється письмово або сторонами складається єдиний документ);
       - у разі часткового прийняття пропозиції (наприклад, погодження на розірвання із висуванням певних умов, на яких має бути розірваний договір), може мати місце протокол розбіжностей:
       - при згоді ініціюючої сторони із зауваженнями іншої сторони договір вважається розірваним за згодою сторін;
       - при незгоді із протоколом розбіжностей, зміна/розірвання є такими, що не відбулися, і договір продовжує дію на погоджених раніше умовах;
       - у разі відхилення пропозиції чи відсутності відповіді, договір продовжує дію на погоджених раніше умовах.
 
       Моментом, з якого, відповідно до ч. 3 ст. 653 ЦК України, договір є зміненим або розірваним та зобов'язання відповідно - зміненими або припиненими, є момент укладення угоди про зміну або розірвання договору, що визначається відповідно до ст. 640 ЦК України, якщо інший момент не встановлений у самій угоді. 
 
       Тобто зміна або розірвання господарського договору можуть відбутися у момент надання згоди стороною, що отримала таку пропозицію, чи в момент підписання сторонами єдиного документа або в момент виконання вимог, які прямо вимагаються законом (нотаріального посвідчення чи державної реєстрації угоди).
 
       Врегулювання питання в судовому порядку. 
 
       Якщо сторони не досягнуть згоди щодо зміни умов договору чи його розірвання, а також у разі неодержання відповіді у встановлений строк, зацікавлена сторона має право передати такий спір на вирішення господарського суду.  У разі розірвання господарського договору за вимогою будь-якої із сторін, господарський суд визначає наслідки розірвання договору, виходячи з необхідності справедливого розподілу між сторонами витрат, понесених ними у зв'язку з частковим виконанням даного договору.
 
       Зміна господарського договору, в зв'язку із суттєвими змінами обставин, допускається за рішенням господарського суду у виняткових випадках, якщо розірвання договору суперечить суспільним інтересам чи спричинить для сторін шкоду, яка значно перевищує витрати, необхідні для виконання договору на умовах, змінених судом.
 
       У разі зміни чи розірвання господарського договору, господарські зобов'язання змінюються чи припиняються з моменту досягнення згоди про зміну чи розірвання договору, якщо інше не встановлено договором або не обумовлене характером його зміни.
 
       Якщо договір змінюється чи здійснюється його розірвання в судовому порядку, зобов'язання змінюються чи припиняються з моменту набрання відповідним рішенням законної сили.
 
       Сторони не мають права вимагати повернення того, що було виконано ними за зобов'язаннями на час зміни чи розірвання договору, якщо інше не встановлено договором чи законом. 
 
       В разi зміни чи розірвання договору, в зв'язку з суттєвим порушенням умов договору однією зі сторін, друга сторона має право вимагати відшкодування збитків, спричинених зміною чи розірванням договору.
 
З повагою, керiвник судово – правового департаменту
                                                       
Олег Нiкiтiн 

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group