Завантаження сайту

Нарахування та виплата дивідендів.

Нарахування та виплата дивідендів.
11.10.2016
       Зміни, внесені до Податкового кодексу з 01 січня 2015 року, істотно змінили порядок оподаткування при виплаті дивідендів. З одного боку змінений порядок покликаний справедливо відноситись до оборотних коштів підприємства, зменшуючи суму податку на прибуток до сплати на суму авансового внеску, сплаченого при виплаті дивідендів. З іншого боку сплата авансових внесків є запобіжним заходом щодо виплати дивідендів при відсутності прибутку. Сам же Податковий кодекс містить норми щодо оподаткування суми виплачених дивідендів за різних обставин. Тож розглянемо такі обставини більш детально та з практичним застосуванням.
  
       У разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів платник податку на прибуток - емітент корпоративних прав, на які нараховуються дивіденди, проводить зазначені виплати власнику таких корпоративних прав незалежно від того, чи є оподатковуваний прибуток, розрахований за правилами, визначеними статтею 137 цього Кодексу. П.57.11.1 ПКУ
 
       Кожен учасник господарського товариства має право брати участь у розподілі прибутку товариства й одержувати його частку (дивіденди) (ч. 1 ст. 88 ГКУ та п. «б» ч. 1 ст. 10 Закону про госптовариства). 
 
       У різних нормативних документах надано різні визначення терміна «дивіденди», які підкреслюють ту чи іншу його характерну ознаку.
 
       Дивіденди — частина чистого прибутку, розподілена між учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у власному капіталі підприємства. П. 4 П(С)БО 15
 
       Дивіденди — платіж, що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента, у зв'язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами бухгалтерського обліку. Пп. 14.1.49 ПКУ
 
       Якщо після підготовки фінансової звітності за звітний період підприємство має бухгалтерський прибуток, що буде видно зі Звіту про фінансові результати (ф. №2, №2-м, №2-мс), (сума у К-т субрахунка 441 «Прибуток нерозподілений»), то учасники (власники, засновники) такого підприємства можуть прийняти рішення про розподіл прибутку відповідно до напрямів використання прибутку, обумовлених статутними документами. Причому про такий намір має свідчити їхнє (засновників, учасників) рішення. Розподіл прибутку може бути різним. Прибуток може бути повністю використаний підприємством для поповнення власних обігових коштів. Водночас усю суму або частину нерозподіленого прибутку може бути виплачено учасникам товариства у вигляді дивідендів. Таке рішення приймається засновниками (учасниками) або акціонерами підприємства на зборах та засвідчується протоколом зборів. На підставі протоколу керівник підприємства видає наказ про нарахування та виплату дивідендів, а бухгалтерія повинна відобразити цю операцію у бухобліку проведенням, що засвідчить факт нарахування дивідендів:
 
       — Д-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» — К-т 671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»;
 
       — із закриттям 443 субрахунка на 441 проведенням: 
 
       Д-т 441 «Прибуток нерозподілений» — К-т 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді».
 
       Останнє проведення якраз і свідчитиме про розподіл прибутку, який акумулювався на К-т 441 (таблиця 1).
 
       Таблиця 1
 
       Відображення в бухобліку нарахування та виплати дивідендів
       №
       з/п Зміст господарської операції Бухгалтерський облік 
                                   Д-т К-т 
       Юридичним особам — резидентам 
1. Нараховано дивіденди 443 671 
441 443 
2. Виплачено дивіденди 671 311 
3. Одночасно перерахований 
до бюджету авансовий внесок 
з податку на прибуток* 641 311 
Фізичним особам 
1. Нараховано дивіденди 443 671 
441 443
2. Нараховано ПДФО у вигляді 
дивідендів за ставкою 5% 671 641/ПДФО 
3. Виплачено дивіденди 671 311 
4. Перераховано до бюджету 
ПДФО 641/ПДФО 311 
 
       *Сума дивідендів, що належить до виплати власникам корпоративних прав, не зменшується на суму авансового внеску, тобто авансовий внесок сплачується за рахунок власних коштів емітента корпоративних прав.
 
       Незалежно від статусу підприємства, що прийняло рішення про виплату дивідендів (чи перебуває воно на загальній системі оподаткування, чи застосовує іншу ставку податку, чи є платником єдиного податку, чи не є платником податку на прибуток), воно зобов'язане під час виплати дивідендів сплатити до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі 18% (якщо дивіденди виплачуються у 2015-2016 році), крім випадків:
 
       - виплати дивідендів учасникам материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. 
 
       Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за загальними правилами;
 
       - виплати дивідендів компанією, чий прибуток звільнений від оподаткування згідно норм ПКУ (ст.142 ПКУ – організації інвалідів);
 
       - виплати дивідендів на користь фізичних осіб незалежно від того, чи підпадає така виплата під дію пп. 57.11.4 ПКУ, чи ні (утримується 5% ПДФО). 
 
       Згідно з п. 57.1-1.4 ПКУ, виплата привілейованих дивідендів на користь фізичних осіб (у тому числі нерезидентів) або виплата фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, оподатковується ПДФО як заробітна плата. При цьому така виплата не підлягає оподаткуванню ПДФО за загальними правилами, встановленими для оподаткування дивідендів згідно з п. 170.5 ПКУ. Додатково див. Лист ДФС України від 21.01.2015 № 1665/7/99-99-17-02-01-17
 
       ВАЖЛИВО!!!!! Авансовий внесок при виплаті дивідендів нараховується лише на ту суму дивідендів, яка перевищує суму об’єкту оподаткування (оподатковуваного прибутку) за період, по якому виплачуються дивіденди, з якої вже сплачені податки.
 
       Тобто якщо дивіденди виплачуються в межах суми оподатковуваного прибутку, з якого вже сплачено податок на прибуток в повному обсязі, то авансовий внесок сплачується лише в тому разі, коли сума дивідендів перевищує суму такого прибутку. Якщо підприємство ще не сплатило податку на прибуток або сплатило його не повністю, воно має сплачувати авансовий внесок зі всієї суми дивідендів. Тобто, при виплаті у 2016 році дивідендів за 2015 рік – для цілей визначення авансового внеску податку на прибуток важливо порівняти оподатковуваний прибуток 2015 року з сумою нарахованих дивідендів за 2015 рік, в цьому випадку сплачувати суму авансового внеску потрібно лише з різниці, що перевищує оподатковуваний прибуток. А при виплаті дивідендів за 2016 рік (наприклад, за результатами проміжної звітності та річним декларування податку на прибуток) оподаткуванню авансовим внеском підлягатиме уся сума дивідендів (в усіх випадках, коли така виплата відбуватиметься до декларування та сплати податку на прибуток). 
 
       Наприклад.
 
       Прибуток, що підлягає оподаткуванню за 2015 рік, становить 70 000 000 грн,
 
       Сума податку на прибуток за ставкою 18% — 12 600 000 грн. 
 
       Бухгалтерський прибуток за 2015 р. складає 100 000 000 грн, 
 
       Прийнято рішення про виплату дивідендів в сумі 2 000 000 грн. (сума менша, ніж оподатковуваний прибуток)
 
       А) Станом на дату виплати дивідендів податок на прибуток за 2015 рік сплачений повністю. 
 
       У цьому випадку підприємству не потрібно буде сплачувати авансовий внесок при виплаті дивідендів;
 
       Б) Станом на дату виплати дивідендів цей податок на прибуток сплачений частково, наприклад в розмірі 12 000 000грн. 
 
       У цьому випадку підприємству потрібно буде сплатити авансовий внесок на усю суму дивідендів в розмірі 2 000 000 х 18% = 360 000 грн., сума авансового внеску за ставкою 18% становитиме 360 000 грн.
 
       Прийнято рішення про виплату дивідендів в сумі 75 000 000 грн. (сума більша ніж оподатковуваний прибуток)
 
       А) Станом на дату виплати дивідендів податок на прибуток за 2015 рік сплачений повністю. 
 
       У цьому випадку підприємству потрібно буде сплатити авансові внески лише на частину суми дивідендів в розмірі 75 000 000 – 70 000 000 = 5 000 000 грн., сума авансового внеску за ставкою 18% становитиме 900 000 грн.
 
       Б) Станом на дату виплати дивідендів цей податок на прибуток сплачений частково, наприклад в розмірі 12 000 000грн. 
 
       У цьому випадку підприємству потрібно буде сплатити авансовий внесок на усю суму дивідендів в розмірі 75 000 000 х 18% = 13 500 000 грн., сума авансового внеску за ставкою 18% становитиме 13 500 000 грн.
 
       В усіх випадках власникам корпоративних прав виплачуються дивіденди в розмірі 2 000 000 чи 75 000 000 грн без зменшення їх суми на суму авансового внеску.
 
       Сплачені авансові внески з податку на прибуток можна буде зарахувати у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого у податковій декларації за звітний (податковий) рік. 
 
       Тобто дивіденди, сплачені у 2016 р. за минулі роки, можна буде врахувати в декларації з податку на прибуток за 2016 р. 
 
       Важливо!!! За рахунок сплачених авансових внесків не можна погашати грошові зобов’язання з інших податків і зборів або повернути платнику податків. Крім цього, авансовий внесок не може розцінюватися як податок, який справляється під час репатріації дивідендів (їх сплаті на користь нерезидентів) відповідно до п. 141.4 ПКУ або міжнародних договорів України (див. пп. 57.1-1.5 ПКУ). Це означає, що при виплаті дивідендів нерезидентам окремо сплачується авансовий внесок та податок на доходи нерезидентів (за ставкою 15% чи іншою ставкою, передбаченою міжурядовою угодою про Уникнення подвійного оподаткування).
 
       У разі виплати дивідендів у формі, відмінній від грошової базою для нарахування авансового внеску буде вартість такої виплати:
 
       а) визначена у рішенні про виплату дивідендів, якщо операція з виплати дивідендів не підпадає під визначення контрольованої операції;
 
       б) розрахована за звичайними цінами в операціях, визнаних відповідно до п. 39.2 ПКУ контрольованими.
 
Варто також зауважити!!!! що сума нарахованих дивідендів у сторони-отримувача таких дивідендів, яка підлягає включенню до складу фінансових доходів у періоді їх нарахування, для цілей оподаткування підлягає виключенню зі складу оподатковуваного прибутку як сума коштів, що вже оподаткована стороною, яка їх нарахувала. Це передбачено вимогами п.140.4.1 ст.140 та є фінансовою різницею у вигляді дивідендів від сторони, що сплачує авансовий внесок при виплаті дивідендів та підтверджено Роз’ясненням, виданим Мінфіном листом від 25.07.2016 року за №31-11130-09-10/21370.   
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group