Завантаження сайту

Нюанси обліку поворотної фінансової допомоги для цілей оподаткування.

Нюанси обліку поворотної фінансової допомоги для цілей оподаткування.
07.12.2017
       Напередодні річної фінансової звітності, яка є основою для визначення об’єкту оподаткування, слід звернути увагу на облік поворотної фінансової допомоги та її можливий вплив на об’єкт оподаткування. Зокрема, це стосується поворотної фінансової допомоги, термін повернення якої перевищує один рік. 
 
       Основна відмінність поворотної допомоги від позики – це надання її на безоплатній основі, тобто, без нарахування відсотків за користування коштами. При цьому, підприємства, що ведуть облік за національними стандартами обліку, при прийнятті рішення щодо відображення в обліку наданої фінансової допомоги, повинні керуватись П(С)БО 13 «Фінансові інструменти». Відповідно до визначень, наведених у стандарті, дебіторська заборгованість, не призначена для перепродажу - це дебіторська заборгованість, що виникає внаслідок надання коштів, продажу інших активів, робіт, послуг безпосередньо боржникові та не є фінансовим активом, призначеним для перепродажу. Така дебіторська заборгованість є фінансовим інструментом та класифікується як фінансовий актив.
 
       Відповідно до порядку визнання фінансового інструменту (п.29 ПСБО 13) первісне визнання фінансового активу здійснюється за фактичною собівартістю, яка може включати, в тому числі, комісійні, обов’язкові збори чи інші здійснені платежі у зв’язку із набуттям фінансового активу. При цьому ПСБО не вимагає переоцінки на дату балансу дебіторської заборгованості за справедливою вартістю, в зв’язку з чим, пунктом 33 ПСБО 13, вимагається перегляд щодо ймовірного зменшення корисності на кожну дату балансу на основі аналізу очікуваних грошових потоків. 
 
       Положення міжнародних стандартів обліку та звітності, зокрема МСБО 39 «Фінансові інструменти. Визнання та оцінка» вимагають вже в момент визнання фінансового активу на балансі застосовувати до нього амортизовану собівартість з використанням методу ефективного відсотку. А положення МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» говорять про необхідність дисконтування усіх майбутніх грошових потоків за ринковою ставкою відсотка.
 
       Як бачимо, в одному і міжнародні, і національні стандарти є тотожними – на дату балансу надану фінансову допомогу необхідно відобразити за приведеною теперішньою (дисконтованою) вартістю. При цьому, механізм початкового визнання, що зумовлює необхідність дисконтування, зазвичай сприяє визнанню витрат в розмірі суми дисконту, а послідуюче відображення дисконтованої вартості сприятиме визнанню доходів внаслідок амортизації такого дисконту. Саме в такому взаємодоповнюючому процесі (визнання витрат з послідуючою компенсацією через визнання доходів) врегульовується незмінність номінальної суми коштів, що надавалась у вигляді поворотної фінансової допомоги та повертатиметься отримувачем. 
 
       На практиці це виглядає наступним чином. Наприклад, підприємство 01-го лютого 2017 року надало поворотну фінансову допомогу своєму афілійованому контрагенту на суму 1 000 000 гривень на термін три роки. Повернення відбудеться по закінченню терміну договору однією сумою. Наприклад, середня ринкова ставка кредитування на подібні позики становить 22%. Розрахунок теперішньої вартості (ТВ) виданої фінансової допомоги буде наступним:
 
       ТВ = 1 000 000 / (1 + 0,22) 3 = 550 707 грн.
 
       Тобто, в момент визнання дебіторської заборгованості у надавача фінансової допомоги мають бути визнані витрати у сумі дисконту в розмірі 449 293 грн. (в бухгалтерському обліку має відбутись проведення за дебетом рахунку 952 – «Інші фінансові витрати»), який протягом наступних трьох років необхідно амортизувати із використанням прийнятої ставки (22%). Зокрема:
 
       Амортизація 1-го року = 550 707 х 22% = 121 156 грн.
 
       Амортизація 2-го року = 671 863 х 22% = 147 810 грн.
 
       Амортизація 3-го року = 819 673 х 22% = 180 327 грн.
 
       Амортизація дисконту – це визнані доходи наприкінці кожного 12-ти місячного періоду обліковування фінансової допомоги. Загалом, відображення амортизованого дисконту на загальну суму 449 293 грн. в бухгалтерському обліку, має бути відображено із застосуванням рахунку 733 «Інші доходи від фінансових операцій».
 
       Саме такий механізм обліку надання довгострокової фінансової допомоги (передбачений регламентними документами бухгалтерського обліку), а вірніше, його незастосування містить у собі приховані ризики, які під час перевірки контролюючим органом обов’язково будуть застосовані. І, на нашу думку, таке застосовування може відбутись в односторонньому порядку, коли контролери звернуть увагу лише на невизнання доходів у вигляді амортизованого дисконту. При цьому, право на визнання витрат у сумі самого дисконту, як завжди, залишать на розсуд самого платника податків.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group