Завантаження сайту

Огляд внесених змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Огляд внесених змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
30.10.2017
       Сьогодні в нашому «Блозі» ми торкнемося надзвичайно важливих змін, які вже 5 жовтня 2017 року прийняті Верховною радою та на даний момент очікують підпису Президента. Мова йтиме про положення Законопроекту 4646-д від 16.06.2017 «Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо удосконалення деяких положень)». Ми очікуємо, що найближчим часом прийнятий законопроект буде підписано Президентом та його положення у визначений строк - з 01 січня 2018 року набудуть чинності (окремі норми набудуть чинності з 01 січня 2019 року).
 
       В цілому можна виділити такі основні напрямки запроваджених змін.
 
       По-перше, запроваджується нова класифікація підприємств відповідно до основних фінансових показників - балансова вартість активів (ВА), чистий дохід від реалізації продукції (ЧД) та середня кількість працівників (КП). Відповідно, підприємства залежно від цих показників (має витримуватись щонайменше два показники) поділятимуться на:
 
       - Мікропідприємства - ВА до 350 тис.€, ЧД до 700 тис. € та КП до 10 осіб;
 
       - Малі підприємства - ВА до 4 млн. €, ЧД до 8 млн. € та КП до 50 осіб;
 
       - Середні підприємства - ВА до 20 млн. €, ЧД до 40 млн. € та КП до 250 осіб;
 
       - Великі підприємства - ВА понад 20 млн. €, ЧД понад 40 млн. € та КП понад 250 осіб.
 
       Курс € для розрахунку береться за даними НБУ як середній за період.
 
       Крім цього запроваджується поняття «підприємства, що становлять суспільний інтерес». За визначенням законопроекту до таких підприємств відносяться, крім акціонерних товариств, акції яких обертаються та біржі, фінансових установ таких як банки, страхові компанії, недержавні пенсійні фонди та інші фінансові установи також і підприємства, які відповідно до цього Закону належать до великих підприємств.
 
       Однією із вимог, що запроваджується законопроектом є висування кваліфікаційної вимоги до особи, що призначається на посаду головного бухгалтера підприємства, що становить суспільний інтерес. Головний бухгалтер великого підприємства має мати повну вищу економічну освіту, стаж роботи у сфері фінансів, бухгалтерського обліку та оподаткування не менше трьох років, не повинен притягуватися до відповідальності за вчинення злочину проти власності та у сфері господарської діяльності.
 
       Наступною істотною запровадженою зміною є ще більше закріплення на законодавчому рівні принципу превалювання сутності над формою, що вимагатиме реалізації прав та обов’язків сторін, які виникають за результатами здійснення господарської операції, не залежно від факту відображення її в регістрах та на рахунках бухгалтерського обліку. Особливо прогресивною можна назвати норму, за якою вимоги до первинного документу, як основи документування господарської операції, послаблюються. Так, з 01-го січня 2018 року неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію не є підставою для невизнання господарської операції. Така вимога може бути застосована, якщо первинний документ даватиме змогу ідентифікувати учасників здійсненої господарської операції, міститиме відомості про: дату документа, назву суб’єкта господарювання, від імені якого складено документ, зміст та обсяг проведеної господарської операції тощо.
 
       Проте, на нашу думку, в цій позитивній нормі можуть залишатись досить істотні ризики для підприємств, адже нечітке законодавче визначення істотності чи неістотності недоліку первинного документу в будь-якому випадку залишатиметься на власний суб’єктивний розсуд перевіряючого.
 
       Окремо варто зупинитись на запропонованих змінах до структури та представлення фінансової звітності, як інструменту, що засвідчує фінансовий стан суб’єкта господарювання. Такі зміни мають і окремий косметичний, а в інших випадках - досить конструктивний характер. Найвагомішою можна назвати запроваджену норму, за якою з 01 січня 2018 року фінансова звітність вже не відноситься до інформації з обмеженим доступом, відтак не може становити комерційну таємницю чи бути конфіденційною інформацією. Підприємства зобов’язані подати копію фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за запитом будь-якої юридичної чи фізичної особи у порядку, передбаченому Законом України «Про доступ до публічної інформації».
 
       З огляду на поступове розширення кола підприємств, що застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності, та беручи до уваги відсутність чітких регламентованих вимог до представлення фінансової звітності за МСФЗ (у МСФЗ відсутні затверджені регламентовані форми балансу, звіту про прибутки та збитки, рух грошових коштів, зміни у капіталі та примітки), законопроектом вводиться таке поняття як «таксономія фінансової звітності» - це регламентування складу тих статей і показників фінансової звітності та її елементів, які підлягають обов’язковому розкриттю. Передбачається, що таксономію фінансової звітності (склад статей та показників, обов’язкових до розкриття) буде затверджувати центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері бухгалтерського обліку (Мінфін).
 
       Запроваджується зміна, відповідно до якої у випадках, коли облік підприємства ведеться бухгалтерською чи аудиторською компанією, фінансову звітність зобов’язаний буде підписувати не лише керівник підприємства, але й керівник підприємства, що провадить діяльність у сфері бухгалтерського обліку та/або аудиторської діяльності, або уповноважена ним особа. При цьому відповідальність такого підприємства визначається/обмежується законом та договором про надання бухгалтерських послуг.
 
       У складі повного комплекту фінансової звітності запроваджується новий вид звіту - звіт про управління - документ, що міститиме інформацію фінансового та нефінансового характеру, яка описуватиме стан і прогнозні напрямки розвитку підприємства, ідентифікуватиме основні ризики та невизначеності в його діяльності. Наразі незрозуміло які оціночні показники та інформацію потрібно буде розкривати у такому звіті, оскільки Мінфіну ще потрібно розробити та затвердити форму такого звіту.
 
       Запроваджено законодавчу вимогу щодо подання крім власної фінансової звітності також і сконсолідованої фінансової звітності для групи компаній (зазначена вимога не стосується малих та мікро підприємств).
 
       Використання міжнародних стандартів для ведення обліку та складання фінансової звітності є обов’язковим тепер не лише для публічних акціонерних товариств, банків, страхових та інших фінансових компаній, але й для підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення, а також для приватних компаній, які класифікуються як великі (вартість активів понад 20 млн. €, чистий дохід складає понад 40 млн. € та середня кількість працівників становить понад 250 осіб).
 
       В частині оприлюднення фінансової звітності запроваджено норму, за якою усі суб’єкти суспільного інтересу (публічні акціонерні товариства, банки, страхові та інші фінансові компанії, а також компанії з видобутку корисних копалин) зобов’язані підтверджувати свою фінансову звітність аудиторським висновком та оприлюднювати її до 30-го квітня року, наступного за звітним.
 
       Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства також зобов’язані підтверджувати свою фінансову звітність аудиторським висновком та оприлюднювати її до 1-го червня року, наступного за звітним.
 
       Такими є основні зміни, що запроваджуються в ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність». Очікуватимемо на підзаконні акти Мінфіну, що покликані деталізувати та уточнити ці зміни, запровадити їх практичне застосування. Звісно, що по мірі впровадження таких уточнень ми обов’язково будемо зупинятись на них та більш детально їх розглядати.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку і аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group