Завантаження сайту

Визначення договору неукладеним.

Визначення договору неукладеним.
18.01.2018
       При укладенні сторонами різних видів договорів, вони передбачають як наслідок їх виконання та отримання кожною з них певних благ, задля яких і укладаються такі договори.
 
       Сутність терміну «договір» визначено Цивільним кодексом України, який полягає у взаємній домовленості сторін договору, що виражає їх згоду на укладення певного виду договору у порядку та у формі, передбаченій законом, що передбачає виникнення, зміни, припинення конкретно визначених прав і обов’язків.
 
       Цивільним та Господарським кодексами України (далі - ЦК України та ГК України) передбачено момент укладення сторонами договору, який починає свій відлік з моменту досягнення ними згоди щодо всіх істотних умов договору, які передбачені законом щодо певного виду договору та щодо необхідності викладення його у певній формі.
 
       На практиці укладення сторонами договорів реалізується шляхом їх підписання такими сторонами (уповноваженими представниками сторін) або направлення однією стороною пропозиції стосовно укладення договору та прийняття (погодження) такої пропозиції іншою стороною.
 
       Отже, підписання (погодження) сторонами (уповноваженими представниками) договору є моментом його укладання.
 
       І навпаки, за наявності неузгодженостей щодо будь-яких істотних умов договору, матиме місце його неукладення і для сторін не виникне будь-яких прав та обов’язків.
 
       Згідно з ЦК України (у редакції, яка набрала чинності 15.12.2017) захист судом прав та законних інтересів юридичних і фізичних осіб здійснюється у спосіб, який визначено законом або договором. 
 
       Водночас, передбачено, що у разі, коли закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, суд вправі у відповідності до зазначеної у позові вимоги визначити у судовому рішенні спосіб захисту, який не суперечитиме вимогам закону.
 
       До внесення таких змін ЦК України передбачав право здійснення судом відповідного захисту лише у спосіб, визначений законами.
 
       ЦК України визначає момент укладення сторонами договору, однак не передбачає моменту визнання його не укладеним та навіть способу захисту такого цивільного права, натомість одним із способів захисту порушеного права ЦК України передбачено визнання договору недійсним та застосування правових наслідків його недійсності.
 
       На практиці реалізація позовних вимог про визнання договору неукладеним неможлива, оскільки у постанові пленуму Верховного Cуду України (далі - ВСУ) «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» зазначено, що суди відмовляють у задоволенні позову про визнання договору не укладеним, у зв’язку з відсутністю такого способу захисту прав та інтересів. Водночас, це не виключає можливості сторони, право якої порушене, звернутися до суду з однією з таких вимог: про повернення виконаного за недійсним правочином; витребування майна власником із чужого незаконного володіння; повернення виконаного однією із сторін у зобов'язанні; відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи; повернення в натурі безпідставно набутого майна; відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання.
 
       Поряд із цим, у постанові Пленуму Вищого господарського суду України «Про деякі питання визнання правочинів (господарських договорів) недійсними» вказано, що договір визначається неукладеним виключно під час його укладення, а не за результатами виконання його сторонами. Також зазначено, що у випадках, коли для укладення договору вимагається його державна реєстрація або нотаріальне посвідчення, то за їх відсутності такий договір не може вважатися укладеним. При цьому, відсутність у договорі однієї з істотних умов може свідчити про його неукладення.
 
       При цьому, у судовій практиці більшість рішень про визнання договорів недійсними, висновки судів зводяться до того, що відсутність однієї із істотних умов договору не свідчить про наявність підстав для визнання його недійсним. Невиконання умов договору не є підставою для визнання його недійсним, однак може бути підставою для його розірвання чи покладення обов’язку щодо виконання зобов’язання.
 
       Слід враховувати, що правові наслідки неукладеності та недійсності договору мають відмінності.
 
       Крім того, Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ (далі - ВССУ) було здійснено аналіз та узагальнення деяких питань судової практики щодо визнання договорів недійcними, який викладено в Аналізі окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у постанові Пленуму Верховного Суду України від 06 листопада 2009 року №9 «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» (далі - Аналіз), який розміщено на сайті цього суду.
 
       Так, в Аналізі ВССУ передбачено, що при розгляді справ судами про визнання договорів недійсними, необхідно визначати момент їх укладення, оскільки судом не визнається недійсним договір, який визначається неукладеним.
 
       Згідно з висновком Аналізу ВССУ, до неукладених можна віднести договори, для яких сторонами не дотримано встановлених законодавством умови їх укладення (відсутність досягнутої згоди щодо істотних умов договору; стороною не отримано акцепт на направлену оферту; не передано майно, яке згідно з договором передбачається передати; відсутність державної реєстрації договору для якого чинним законодавством передбачена така реєстрація і т.п.).
 
       Вимога про визнання договору неукладеним не відповідає можливим способам захисту цивільних прав та інтересів, передбачених законом, що передбачає в подальшому відмову у задоволенні відповідного позову. 
 
       З огляду на викладене вище, можна зробити висновок, що сторона, право якої порушено, має право звернутися до суду з позовом, який стосується наслідків неукладеного договору, передбачених главою 83 ЦК України (наприклад, про повернення безпідставно набутого майна), а застосування цією стороною договору таких наслідків можливе лише після встановлення судом наявності або відсутності підстав, що свідчать про його неукладення.
 
 
З повагою, керівник судово - правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group