Завантаження сайту

Повідомлення про прийняття нового працівника на роботу, яке надсилається до органів ДФС.

Повідомлення про прийняття нового працівника на роботу, яке надсилається до органів ДФС.
03.11.2016
       Актуальною на сьогодні залишається тема щодо повідомлення керівником підприємства, установи або організації органів ДФС про прийом на роботу нового працівника.
 
       Нагадаємо про положення нормативно-правових актів, які визначають сферу правового регулювання вказаного питання.
 
       Нормами Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП) передбачено обов’язковість укладання трудового договору роботодавцем з новим працівником при прийомі його на роботу. При цьому такий працівник також має право на укладення укласти трудового договору на кількох підприємствах, установах або організаціях (одночасно). Особливою формою трудового договору визначено контракт.
 
       Передбачено також, що трудовий договір укладається переважно в письмовій формі та визначено випадки обов’язкового укладання його у письмовій формі. Окрім цього у КЗпП міститься норма заборони допускати працівника до роботи без укладення трудового договору (оформлення наказу/розпорядження власника або уповноваженого ним органу) та повідомлення органу ДФС про прийом на роботу такого працівника (норма прямої дії).
 
       Згідно з нормами Податкового кодексу України під терміном «роботодавець» розуміється «юридична особа (у тому числі її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ або її представництво), або фізична особа – підприємець, яка використовує найману працю фізичних осіб на підставі укладених з ними трудових договорів/контрактів та несе обов'язки щодо сплати заробітної плати, нарахування і сплати податку на доходи фізичних осіб, нарахувань на фонд оплати праці, а також інші обов'язки, встановлені законами.».
 
       Порядок повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу, затверджено постановою Кабміну від 17.06.2015 № 413 (далі – постанова Кабміну № 413), який передбачає обов’язок роботодавця надіслати повідомлення про прийняття нового працівника на роботу до органу ДФС за місцем обліку цього працівника як платника податків.
 
       Повідомлення має бути надіслано до моменту фактичного допуску працівника (початку виконання ним роботи) на підставі трудового договору/контракту одним із нижче перерахованих способів:
 
       - засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису уповноважених осіб;
 
       - на паперових носіях та з доданням копії у електронній формі;
 
       - на паперових носіях, за умови якщо трудові договори укладено не більше ніж з 5 працівниками.
 
       Слід зазначити, що дата укладення трудового договору/контракту (початок трудових відносин) та дата фактичного допуску працівника до роботи (початок виконання роботи) можуть не співпадати.
 
       Пояснимо це на прикладі: трудовий договір з працівником укладається наприкінці робочого часу одного робочого дня, але до роботи він приступає наступного робочого дня.
 
       Крім того це підтверджується у додатку до постанови Кабміну № 413, оскільки відповідні дати зазначаються у колонках 8 (дата видання наказу або розпорядження про прийняття на роботу) та 9 (дата початку роботи).
 
       Таким чином, повідомлення до органу ДФС має бути надіслано у період після оформлення трудового договору/контракту (оформлення наказу/розпорядження про прийом на роботу) нового працівника, але до фактичного допуску його до роботи.
 
       1. Вважаємо з доцільне звернути увагу, на дату набрання чинності цієї постанови, оскільки з цього приводу існують різні позиції.
 
       Вперше її було оприлюднено в офіційному друкованому виданні «Урядовий кур'єр» 27.06.2015 № 115, однак повний текст цієї постанови оприлюднено в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України 03.07.2015 (2015 р., № 50, стор. 59, стаття 1612).
 
       Відповідно Указу Президента України від 10 червня 1997 року № 503/97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» постанови Кабміну, у яких встановлюються права та обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.
 
       Аналогічна норма міститься у Законі України від 27 лютого 2014 року № 794-VII «Про Кабінет Міністрів України», згідно з якою постанови Кабміну, за винятком тих, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування (якщо інше не передбачено у цих постановах, але не раніше дня їх опублікування).
 
       Отже, датою набрання чинності постанови Кабміну № 413 є 27.06.2015.
 
       2. Розглянемо деякі питання особливостей надсилання повідомлення про прийняття працівника на роботу:
 
       1) щодо порядку надсилання повідомлення. Оскільки одним із способів надсилання повідомлення про прийняття нового працівника на роботу є надсилання на паперових носіях, яке може забезпечуватись шляхом поштового відправлення з повідомленням про вручення, то факт надсилання такого листа підтверджується датою, яка вказана у поштовій квитанції.
 
       Також повідомлення нa паперових носіях, надсилається у разі, якщо у момент його складання роботодавцем укладено трудові дoговори нe більше нiж з 5 новими працівниками, при цьому у повідомленні слід зaповнювати рядки виключно на дану кількість працівників, нeзалежно від кількості прийнятих.
 
       Враховуючи, що обов’язок роботодавця щодо надсилання повідомлення до органу ДФС виникає виключно на підставі трудових відносин з новим працівником, які виникають після укладання трудового договору/контракту, випадки виконання особою робіт на громадських засадах, проходження стажування або укладення договорів на виконання певних видів робіт (послуг) мають цивільно-правовий характер, і відповідно не передбачають укладання трудового договору/контракту.
 
       Не передбачено також надсилання повідомлення у випадках: поновлення працівника на попередній роботі (оскільки згідно з рішенням суду дата звільнення працівника визнається недійсною і йому за цей період відповідно оплачуються всі дні вимушеного прогулу), виходу із відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустки без збереження заробітної плати, оскільки всі перераховані випадки не зумовлюють виникнення нових трудових відносин;
 
       2) щодо випадків надсилання уточнюючого повідомлення. У пункті 2 додатка до постанови Кабміну № 413 передбачено можливість подання уточнюючого повідомлення (у разі допущення помилки роботодавцем при заповненні повідомлення або необхідності внесення змін до нього) за допомогою реквізитів «початкове»/«скасовуюче». 
 
       Наприклад, уточнююче повідомлення надсилається у разі, якщо роботодавцем було подано повідомлення про прийняття працівника на роботу, але працівник за певних причин не приступив до виконання обов’язків;
 
       3) щодо оформлення працівників, які працюють за сумісництвом. Робота за сумісництвом також передбачає укладання трудового договору, який офoрмлюється наказом/рoзпорядженням про прийом на роботу.
 
       Таким чином, роботодавець зобов’язаний повідомляти органи ДФС про вcіх нових працівників (штатних та сумісників). 
 
       Однак, переведення працівника, який працює за сумісництвом на основне місце poботи з роботи за сумісництвом та навпаки відбувається без припинення трудових відносин з роботодавцем, і відповідно повідомлення до органу ДФС не надсилається;
 
       4) щодо повідомлення власником підприємства про прийняття на роботу нового керівника (зміна керівника).
 
       Повідомлення про прийняття на роботу нового керівника до органу ДФС надсилається незалежно від надання інформації про зміну керівника у порядку, визначеному Законом України від 15 травня 2003 року № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»;
 
       5) щодо застосування штрафів за фактичний допуск до роботи без укладення трудового договору.
 
       Чинним законодавством передбачена відповідальність за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору/контракту.
 
       Так, до юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, статтею 265 КЗпП України застосовується штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення, – (на сьогодні ця сума складає 43 500 грн, оскільки з 01.05.2016 - по 30.11.2016 – розмір мінімальної заробітної плати становить 1 450 грн). Тобто, до юридичних та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю застосовується фінансова відповідальність у вигляді фінансового штрафу.
 
       Такий штраф накладається Державною службою України з питань праці (правонаступник Державної інспекції України з питань праці), при цьому сплата штрафу не звільняє від обов’язку усунення вчинених порушень (ч. 4 та 7 ст. 41 КЗпП). При цьому слід зазначити, що штраф за фактичний допуск працівника до роботи без оформлення з ним трудового договору/контракту, передбаченого абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП не може бути застосований у випадку, коли трудовий договір/контракт з новим працівником укладено, але повідомлення до органу ДФС роботодавцем не надіслано, оскільки згідно із нормами КЗпП повідомлення органу ДФС є окремою дією, яка здійснюється перед фактичним допуском нового працівника до роботи після укладення трудового договору/контракту.
 
       Таким чином, за не надсилання повідомлення до органу ДФС до такого роботодавця може застосовуватися штраф у розмірі 1 мінімальної заробітної плати, передбачений абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, як за порушення «інших вимог трудового законодавства».
 
       Крім того, посадові особи підприємств, установ або організацій незалежно від форми власності чи фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю за фактичний допуск працівника до роботи без укладання трудового договору/контракту підлягають адміністративній відповідальності у вигляді адміністративного штрафу у розмірі від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні ця сума складає від 8 500 до 17 000 грн.), – ч.2 та 3 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
       За повторне порушення адміністративний штраф сягатиме від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (на сьогодні ця сума складає від 17 000 до 34 000 гривень).
 
       Виявляють вказані порушення та складають протоколи про адміністративні правопорушення органи Державної служби України з питань праці та передають для накладення стягнення до місцевих судів.
 
       Крім того зазначаємо, що з відповідних питань щодо застосування норм КЗпП та постанови Кабміну № 413 можна ознайомитися у листах деяких органів державної влади: лист Державної інспекції України з питань праці від 03.08.2015 № 1364/24/21/01/2298-15; листи Державної фіскальної служби України вiд 02.10.2015 № 20929/6/99-99-17-03-03-15 та від 05.10.2015 № 21095/6/99-99-17-03-03-15; листи Міністерства соціальної політики України від 29.04.2016 № 492/13/84-16, від 29.06.2016 № 814/13/84-16 та від 08.08.2016 № 1102/13/84-16.
 
 
З повагою, керівник судово-правового департаменту
 
Олег Нікітін

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group