Завантаження сайту

Важливо знати! Планова перевірка – чим керуватись у спілкуванні з перевіряючими.

Важливо знати! Планова перевірка – чим керуватись у спілкуванні з перевіряючими.
21.04.2016
Порівняльна таблиця

Важливо знати! Планова перевірка – чим керуватись у спілкуванні з перевіряючими.
Право на проведення, допуск посадових осіб при проведенні документальних планових перевірок

Стаття 77 ПКУ

1) документальна планова перевірка повинна бути передбачена у плані-графіку проведення планових документальних перевірок;

2) контролюючим органом не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня проведення документальної планової перевірки вручено під розписку або надіслано рекомендованим листом з повідомленням про вручення копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмове повідомлення із зазначенням дати початку проведення такої перевірки;

3) допуск посадових осіб контролюючих органів до проведення документальної планової перевірки здійснюється за умови предявлення наступних документів:

 • направлення на проведення такої перевірки;

 • копії наказу про проведення перевірки;

 • службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки;


Строки проведення документальних планових перевірок

Стаття 82 ПКУ

 1. тривалість перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків – 20 робочих днів;

 2. продовження строків проведення перевірок, можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більше як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб’єктів малого підприємництва – не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків – не більш як на 10 робочих днів;


Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних планових перевірок (стаття 81 ПКУ)

При пред’явленні направлення платнику податків та /або посадовим особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції)

Такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення
У разі відмови платника податків та /або посадовим особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку

Посадовими особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки;

У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб органу державної фіскальної служби до проведення перевірки.

1)складається акт, який засвідчує факт відмови, та вживаються заходи, передбачені пунктом 81.2 статті 81 та статтею 94 розділу ІІ Кодексу( ст.94 ПКУ – адміністративний арешт майна);

2)арешт майна може бути застосовано, якщо платник податків відмовляється від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення або від допуску посадових осіб контролюючого органу;


У випадках, передбачених пунктом 44.7 статті 44 розділу Кодексу, зокрема, якщо під час проведення перевірки платник податків надає документи менше ніж за три дні до дня її завершення або коли надіслані у передбаченому абзацом першим цього пункту порядку документи надійшли до контролюючого органу менше ніж за три дні до дня завершення перевірки.

1)складається акт довільної форми, що засвідчує такий факт, який реєструється у Спеціальному журналі реєстрації актів.

Оформлення результатів перевіроктаття 86 ПКУ)

Результати перевірок


Оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами контролюючого органу та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Строк складення акта (довідки) про результати перевірки

Не зараховується до строку проведення перевірки, встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку

Надається платнику податків або його законному представнику, який зобов'язаний його підписати


Акт (довідка) документальної виїзної планової перевірки

Складається у двох примірниках, підписується посадовими особами контролюючого органу, які проводили перевірку, та реєструється у контролюючому органі протягом п'яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів)

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки)

1)посадовими особами контролюючого органу складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови;

2)один примірник акта або довідки про результати перевірки у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику;

3)відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов'язку сплатити визначені контролюючим органом за результатами перевірки грошові зобов'язання

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки або неможливості його вручення та підписання у зв'язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням

Акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

У разі незгоди платника податків з висновками акта (довідки)


1)платник зобов'язаний підписати такий акт (довідку) перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акта (довідки) або окремо у строки, передбачені цим Кодексом;

2) платник має право подати свої заперечення до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податків протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки)


Заперечення до акту (довідки) перевірки

 1. розглядаються контролюючим органом протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях) та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень;

 2. платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях ;

 3. якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду;

 4. участь керівника відповідного контролюючого органу (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі заперечення є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки;

 5. рішення про визначення грошових зобов'язань приймається керівником контролюючого органу (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

 6. контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 цього Кодексу

Податкове повідомлення –рішення таття 86 ПКУ)

Податкове повідомлення-рішення приймається керівником контролюючого органу (його заступником)

 1. протягом десяти робочих днів з дня, наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку, передбаченому статтею 58 цього Кодексу;

 2. за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.


Оскарження рішень контролюючих органів (стаття 56 ПКУ)

Рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені

 1. в адміністративному порядку

або

 1. судовому порядку


У разі коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених цим Кодексом або іншими законами України

Платник має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення

Скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби - з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44 цього Кодексу)

Протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується

Платник податків одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня

Зобов'язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов'язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення


У разі коли контролюючий орган приймає рішення про повне або часткове незадоволення скарги платника податків

Платник податків має право звернутися протягом 10 календарних днів, наступних за днем отримання рішення про результати розгляду скарги, зі скаргою до контролюючого органу вищого рівня

Контролюючий орган, який розглядає скаргу платника податків

Зобов'язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його протягом 20 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника податків поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку

Керівник (його заступник або інша уповноважена посадова особа) відповідного контролюючого органу

Може прийняти рішення про продовження строку розгляду скарги платника податків понад 20-денний строк, визначений у пункті 56.8 цієї статті, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника податків до закінчення строку, визначеного у пункті 56.8 цієї статті


Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків не надсилається платнику податків протягом 20-денного строку або протягом строку, продовженого за рішенням керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи)

Скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків з дня, наступного за останнім днем зазначених строків

Скарга вважається також повністю задоволеною на користь платника податків

Якщо рішення керівника (його заступника або іншої уповноваженої посадової особи) про продовження строків її розгляду не було надіслано платнику податків до закінчення 20-денного строку

Рішення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, прийняте за розглядом скарги платника податків

Є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню, але може бути оскаржене в судовому порядку

У разі коли останній день строків, зазначених у цій статті, припадає на вихідний або святковий день

Останнім днем таких строків вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем


Скарга, подана із дотриманням строків, визначених пунктом 56.3 цієї статті, зупиняє виконання платником податків грошових зобов'язань, визначених у податковому повідомленні-рішенні (рішенні)

На строк від дня подання такої скарги до контролюючого органу до дня закінчення процедури адміністративного оскарження


У разі коли до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження

Платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, що настає за днем закінчення процедури адміністративного оскарження відповідно до пункту 56.17 цієї статті.

Якщо платник податків оскаржує рішення контролюючого органу в адміністративному порядку та/або до суду


Повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення щодо ухилення від сплати податків не може ґрунтуватися виключно на цьому рішенні контролюючого органу до закінчення процедури адміністративного оскарження або до остаточного вирішення справи судом

Початок досудового розслідування стосовно платника податків або повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення його службовим (посадовим) особам

Не може бути підставою для зупинення провадження у справі або залишення без розгляду скарги (позову) такого платника податків, поданої до суду в межах процедури оскарження рішень контролюючих органів

Відкликання податкового повідомлення-рішення і податкової вимогитаття 60 ПКУ)

Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними

 1. якщо сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення;

 2. якщо контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу;

 3. якщо контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі;

 4. якщо рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі;

 5. якщо рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі


У випадках, якщо сума податкового боргу самостійно погашається платником податків або органом стягнення,

Податкова вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося погашення суми податкового боргу в повному обсязі


У випадках, якщо контролюючий орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення про нарахування суми грошового зобов'язання або податкову вимогу

Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування такого податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги.


У випадках, якщо контролюючий орган зменшує нараховану суму грошового зобов'язання раніше прийнятого податкового повідомлення-рішення або суму податкового боргу, визначену в податковій вимозі та якщо рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов'язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контролюючого органу, або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі

Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними з дня надходження до платника податків податкового повідомлення-рішення або податкової вимоги, які містять зменшену суму грошового зобов'язання або податкового боргу.

У випадках, якщо рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується повідомлення-рішення контролюючого органу або сума податкового боргу, визначена в податковій вимозі

Податкове повідомлення-рішення або податкова вимога вважаються відкликаними у день набрання законної сили відповідним рішенням суду

Якщо нарахована сума грошового зобов'язання або податкового боргу збільшується внаслідок їх адміністративного оскарження

Раніше надіслане (вручене) податкове повідомлення-рішення або податкова вимога не відкликаються. На суму збільшення грошового зобов'язання надсилається окреме податкове повідомлення-рішення, а на суму збільшення податкового боргу окрема податкова вимога не надсилається (не вручається)


Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group