Завантаження сайту

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
19.04.2016
       Ви прийняли рішення створити власне підприємство? Перше, що вам необхідно зробити – пройти процедуру державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, адже законодавством України передбачена адміністративна та/або кримінальна відповідальність за заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації!!! 
 
       Правила створення, діяльності, а також права і обов'язки учасників та засновників ТОВ визначені в Главі 8 параграф 1 ст.ст. 140-151 Цивільного кодексу України, Главі 9 ст.ст. 79-91 Господарського кодексу України, Законі України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ та Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-ІХ.
 
       Згідно вимог чинного законодавства України товариство з обмеженою відповідальністю може бути заснованим одним або кількома особами.
 
       Учасники ТОВ не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості своїх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 10 осіб. Установчим документом ТОВ є статут.
 
       Статут товариства з обмеженою відповідальністю має містити відомості про: найменування юридичної особи, органи управління товариством, їх компетенція, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього, розмір статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника; розмір і порядок формування резервного фонду; порядок передання (переходу) часток у статутному фонді.
 
       Статутний (складений) капітал ТОВ складається з вартості вкладів його учасників. Відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» розмір (статутного) складеного) капіталу ТОВ повинен становити не менше суми, еквівалентної одній мінімальній заробітній платі, діючій на момент створення ТОВ.
 
       До відома: Розміри мінімальної заробітної плати затверджуються Законами України «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати» та «Про  державний бюджет України» на відповідний рік. До моменту державної реєстрації ТОВ його учасники повинні сплатити не менше ніж 50 % суми своїх вкладів. Частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті протягом першого року діяльності товариства.
 
       А тепер докладніше розглянемо саму процедуру створення підприємства.
 
       Які документи будуть Вам необхідні.
 
       Для проведення державної реєстрації юридичної особи у формі ТОВ згідно ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державному реєстратору подаються такі документи:
 
        заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи № 1;
        примірник оригіналу або нотаріально посвідчена копія рішення засновників про створення юридичної особи (мається на увазі протокол установчих зборів засновників (учасників) ТОВ, зазначений протокол підписується засновником (засновниками) товариства, у випадку, якщо засновником (засновниками) товариства є юридична особа, протокол підписується її керівником і підпис скріплюється печаткою юридичної особи, підписи засновника (засновників) завіряється нотаріально);
        два примірники установчих документів (мається на увазі Статут товариства, обидва примірники Статуту товариства підписується засновником (засновниками) товариства, у випадку, якщо засновником (засновниками) товариства є юридична особа, протокол підписується її керівником і підпис скріплюється печаткою юридичної особи, підписи засновника (засновників) завіряється нотаріально);
        документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи (згідно вимог ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» за проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір в розмірі десяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 170,00 грн.);
        документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного (складеного) капіталу юридичної особи в розмірі, який встановлено законом.
 
       У разі, якщо проводилося резервування найменування юридичної особи додатково подається чинна довідка з Єдиного державного реєстру про резервування найменування юридичної особи.
 
       У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг із торговельного, банківського або судового реєстру.
 
       Хто саме має право подавати документи.
 
       Документи можуть подаватися:
 
        особисто засновником (засновниками) із пред’явленням його (їх) паспорта (паспортів);
        особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи із пред’явленням паспорта уповноваженої особи та документа, що засвідчує її повноваження, тобто довіреності (якщо засновників в ТОВ декілька, вони всі повинні видати уповноваженій особі довіреності, якщо засновник юридична особа – довіреність від підприємства за підписом керівника підприємства, завірена печаткою підприємства, якщо засновником є фізична особа – довіреність на уповноважену особу повинна бути нотаріально завірена);
        надіслані рекомендованим листом, але підпис заявника на реєстраційній карточці на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи № 1 має бути нотаріально завірений.
 
       Державному реєстратору забороняється вимагати додаткові документи для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо вони не передбачені Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».
 
       Документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, приймаються за описом, копія якого в день надходження документів видається (надсилається рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі з відміткою про дату надходження документів.
 
       Дата надходження документів для проведення державної реєстрації юридичної особи вноситься до журналу обліку реєстраційних дій.
 
       Хто здійснює державну реєстрацію.
 
       01 січня 2016 року набрала чинності нова редакція Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV. 
 
       Серед основних нововведень Закону змінено перелік суб’єктів державної реєстрації.
 
       Так, відтепер державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців може здійснюватись:
 
        виконавчими органами сільських, селищних та міських рад, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями;
        нотаріусами
 
       Нотаріус як державний реєстратор виконує повноваження, передбачені абзацами другим, четвертим, сьомим - дев'ятим, дванадцятим і шістнадцятим частини першої статті 6 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".
Під час проведення державної реєстрації і надання відомостей з Єдиного державного реєстру нотаріус використовує печатку нотаріуса, визначену Законом України "Про нотаріат", та доступ до Єдиного державного реєстру на підставі договору, укладеного між державною нотаріальною конторою або приватним нотаріусом та технічним адміністратором Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 
       Нотаріус, який провів реєстраційну дію, протягом трьох робочих днів з дня її проведення забезпечує надсилання документів, поданих для проведення цієї дії, відповідному державному реєстратору за місцезнаходженням юридичної особи або місцем проживання фізичної особи - підприємця акредитованими суб’єктами. Відповідно до Закону акредитованим суб'єктом може бути юридична особа публічного права, у трудових відносинах з якою перебуває не менше ніж три державні реєстратори та яка до початку здійснення повноважень у сфері державної реєстрації уклала: договір страхування цивільно-правової відповідальності з мінімальним розміром страхової суми у тисячу мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року; договір з іншим суб'єктом державної реєстрації та/або нотаріусом (у разі коли акредитований суб'єкт здійснює повноваження виключно в частині забезпечення прийняття та видачі документів у сфері державної реєстрації)
 
       Залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду та відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи.
 
       Державний реєстратор має право залишити без розгляду документи, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, якщо:
 
        - документи подані за неналежним місцем проведення державної реєстрації;
        документи не відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
        - до державного реєстратора надійшло рішення суду щодо заборони у проведенні реєстраційних дій;
        - документи подані не в повному обсязі;
        - документи подано особою, яка не має на це повноважень.
 
       Про залишення документів, які подані для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду засновнику або уповноваженій ним особі не пізніше наступного робочого дня з дати їх надходження державним реєстратором видаються (надсилається рекомендованим листом з описом вкладення) відповідне повідомлення із зазначенням підстав залишення документів без розгляду та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
 
       Залишення документів, які подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, без розгляду не перешкоджає засновнику або уповноваженій ним особі повторному зверненню до державного реєстратора в загальному порядку після усунення причин, що були підставою для залишення цих документів без розгляду.
 
Підставами для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи є:
 
        - невідповідність відомостей, які вказані в реєстраційній картці на проведення державної реєстрації юридичної особи, відомостям, які зазначені в документах, що подані для проведення державної реєстрації юридичної особи;
        - невідповідність установчих документів вимогам ч. 3 ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
        - порушення порядку створення юридичної особи, який встановлено законом, зокрема: наявність обмежень на зайняття відповідних посад, встановлених законом щодо осіб, які зазначені як посадові особи органу управління юридичної особи, невідповідність відомостей про засновників (учасників) юридичної особи відомостям щодо них, які містяться в Єдиному державному реєстрі, наявність обмежень щодо вчинення засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженою ними особою юридичних дій, які встановлені абз. 4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
        - наявність в Єдиному державному реєстрі найменування, яке тотожне найменуванню юридичної особи, яка має намір зареєструватися;
        - використання у найменуванні юридичної особи приватного права повного чи скороченого найменування органу державної влади або органу місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичного державного найменування, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України;
        - встановлена іншими законами заборона використання у найменуванні юридичної особи певних термінів, абревіатур, похідних термінів.
 
       Відмова у проведенні державної реєстрації юридичної особи з інших підстав не допускається.
За наявності підстав для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи державний реєстратор зобов'язаний не пізніше 3-х робочих днів з дати надходження документів для проведення державної реєстрації видати (надіслати рекомендованим листом з описом вкладення) засновнику або уповноваженій ним особі повідомлення про відмову в проведенні державної реєстрації із зазначенням підстав для такої відмови та документи, що подавалися для проведення державної реєстрації юридичної особи, відповідно до опису.
 
       У разі відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи реєстраційний збір не повертається.
 
       Після усунення причин, що були підставою для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи, засновник (засновники) або уповноважена ними особа можуть повторно подати документи на проведення державної реєстрації юридичної особи, які розглядаються у порядку, передбаченому цим Законом для проведення державної реєстрації юридичної особи.
 
       Відмову в проведенні державної реєстрації юридичної особи може бути оскаржено в суді.
 
       Порушення строків видачі (направлення рекомендованим листом) засновнику або уповноваженій ним особі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації або повідомлення про залишення документів без розгляду вважається відмовою у проведенні державної реєстрації юридичної особи і може бути оскаржено в суді.
 
       Окрім викладеного, відповідно до змін внесених до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 року №755-IV, нова редакція якого набрала чинність 01.01.2016 року, передбачено можливість зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, на строк що становить 15 календарних днів з дати їх подання. 
 
       Визначено вичерпний перелік підстав для зупинення, а саме: подання документів або відомостей не в повному обсязі; невідповідність документів вимогам до оформлення, що передбачені Законом про реєстрацію; невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі; невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим в рамках інформаційної взаємодії; несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі; подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.
 
       Таким чином, заявнику надається можливість протягом 15 календарних днів усунути підстави для зупинення розгляду документів (виправити помилки), поданих для державної реєстрації.
 
       Розмір адміністративного збору за вчинення реєстраційних дій.
 
       Законом про реєстрацію встановлено ставки адміністративного збору за державну реєстрацію та надання відомостей з Єдиного державного реєстру.
 
       1. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу послуга коштуватиме 413 грн. 40 коп.
       2. Для  електронного документообігу встановлюється знижена ставка адміністративного збору:
       - у розмірі 75 відсотків від встановленої законом, за державну реєстрацію на підставі документів, поданих в електронній формі;
       - у випадку з юридичною особою ця сума становитиме 310 грн. 05 коп.
       3. Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру:
       - отримання витягу в паперовій формі у 2016 році вартуватиме 70 грн. 00 коп.;
       - при отриманні відомостей з Єдиного державного реєстру у електронній формі, також, застосовується зменшення встановленої законом ставки до 75 відсотків. 
 
       Варто зауважити, що Законом про реєстрацію обмежено можливості для отримання виписок, оскільки останні видаються лише за результатами проведення реєстраційних дій та для проставлення апостилю. У всіх інших випадках видаватиметься лише витяг.
 
       Окрім цього, Законом про реєстрацію передбачено можливість проведення державної реєстрації у скорочені строки в порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів України. 
 
       В свою чергу, постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 “Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у скорочені строки” зафіксовано, що реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, крім внесення змін до інформації про здійснення зв'язку з юридичною особою; змін до відомостей про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи - підприємця здійснюється протягом шести годин після надходження документів, поданих для державної реєстрації, крім вихідних та святкових днів, - у подвійному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (що становить для юридичних осіб 830 грн при поданні паперових документів), а при реєстрації протягом двох годин - у п'ятикратному розмірі адміністративного збору за відповідну реєстрацію (2070 грн).
 
       Можливість адміністративного оскарження реєстраційних дій, відмови в державній реєстрації, бездіяльності державного реєстратора.
 
       Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України, його територіальних органів або до суду (територіальний орган Мін`юсту розглядає скарги щодо державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації прав, які здійснюють діяльність у межах територій, на якій діє відповідний територіальний орган).
 
       Міністерство юстиції України розглядає скарги:
 
       1) На рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
       2) На рішення, дій або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.
 
       Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:
 
       1) На рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав), дії або бездіяльність державного реєстратора;
       2) На дії або бездіяльність суб`єктів державної реєстрації прав.
 
       Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав можуть бути оскаржені до Мін`юсту та його територіальних органів протягом 30 календарних днів:
 
       -з дня прийняття рішення, що оскаржується;
       -з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією ячи бездіяльністю.
 
       Рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України протягом 15 календарних днів:
 
       -з дня прийняття рішення, що оскаржується;
       -з дня коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією ячи бездіяльністю.
 
       У разі якщо розгляд та вирішення скарги потребують перевірки діяльності державного реєстратора, суб`єкта державної реєстрації прав, а також залучення скаржника чи інших осіб, Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть продовжити строки розгляду та вирішення скарги, повідомивши про це скаржника. При цьому загальний строк розгляду та вирішення скарги не може перевищувати 45 календарних днів.
 
       Рішення, дії або бездіяльність Міністерства юстиції України та його територіальних органів можуть бути оскаржені до суду.
 
       Відповідно до ч. 2. ст. 2 КАС України будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб'єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження можуть бути оскаржені до адміністративних судів.    
У Постанові Пленуму Вищого адміністративного суду України № 8 від 20.05.2013 року зазначено, що за змістом статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» державний реєстратор є державним службовцем, крім випадку, коли державним реєстратором є нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються(делегуються) функції державного реєстратора прав на нерухоме майно.
 
       В свою чергу, адміністративний суд, перевіряючи рішення, дію чи бездіяльність суб'єкта владних повноважень на відповідність закріпленим ч.3 ст.2 КАС України критеріям, не втручається у дискрецію (вільний розсуд) суб'єкта владних повноважень поза межами перевірки за названими критеріями. Завдання адміністративного судочинства полягає не у забезпеченні ефективності державного управління, а в гарантуванні дотримання прав та вимог законодавства, інакше було б порушено принцип розподілу влади.    
 
       Принцип розподілу влади заперечує надання адміністративному суду адміністративно-дискреційних повноважень, ключовим завданням якого є здійснення правосуддя.
 
       Слід відмітити, що діюче законодавство не містить виключного переліку підстав для відмови у проведенні державної реєстрації, що безумовно є причиною винесення спірних остаточних рішень.
 
       Головне, для реалізації та вирішення вищенаведених питань, треба здiйснювати своєчаснi i правильні кроки.
 
З повагою, керiвник судово - правового департамента
 
Олег Нiкiтiн

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group