Завантаження сайту

СПИСАННЯ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ. ГОСТРІ КУТИ ЗОРУ ДФС

СПИСАННЯ БЕЗНАДІЙНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.  ГОСТРІ КУТИ ЗОРУ ДФС
15.04.2016
       З внесенням змін до Податкового кодексу України (далi - ПКУ) та приведенням у відповідність об’єкту оподаткування до отриманого фінансового результату багато платників податків зіткнулись з проблемою невизначених питань, по яким у ПКУ присутні суперечності чи висновки, які прямо протирічать здоровому глузду. Зокрема однією із таких суперечностей є списання безнадійної заборгованості.
 
       Відповідно до положень П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» (затверджено Наказом МФУ від 08.10.1997 р. №237), є відмінність між сумнівним боргом – поточною дебіторською заборгованістю, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником та безнадійною дебіторською заборгованістю, характерною рисою якої є існування «впевненості про неповернення боржником або закінченні строку позовної давності».
 
       Поряд з тим, пункт 14.1.11 ст. 14 ПКУ визначає лише поняття «безнадійної заборгованості», яка для цілей оподаткування формулюється детальніше в порівнянні з П(С)БО 10 і визначається наявністю однієї з перелічених ознак (для юридичних осіб):
 
       а) заборгованість за зобов'язаннями, щодо яких минув строк позовної давності;
 
       ґ) прострочена понад 180 днів заборгованість особи, розмір сукупних вимог кредитора за якою не перевищує мінімально встановленого законодавством розміру безспірних вимог кредитора для порушення провадження у справі про банкрутство;
 
       д) актив у вигляді корпоративних прав або не боргових цінних паперів, емітента яких визнано банкрутом або припинено як юридичну особу у зв'язку з його ліквідацією;
 
       є) прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не призвели до повного погашення заборгованості;
 
       ж) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством;
 
       з) заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом порядку або припинених як юридичної особи у зв'язку з їх ліквідацією;
 
       П(С)БО 10 визначено принцип відображення дебіторської заборгованості у балансі - за чистою реалізаційною вартістю, а також передбачено забезпечення такого відображення шляхом обчислення резерву сумнівних боргів з використанням методів визначення резерву сумнівних боргів: або застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості, або застосування коефіцієнта сумнівності; подальшим списанням  заборгованості, яка набула ознак безнадійної шляхом використання такого резерву (в т. ч. у разі його недостатності) та «коригування» резерву сумнівних боргів у разі відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості. 
 
       В той же час п. 139.2 ПКУ передбачає збільшення фінансового результату до оподаткування на суму витрат щодо вищевказаного формування резерву сумнівних боргів та не передбачає коригування фінансового результату щодо вказаного списання. Тобто платнику податку не надано право зменшувати фінансовий результат до оподаткування незважаючи на його збільшення при формуванні резерву сумнівних боргів, що неодноразово підтверджувалось роз’ясненнями ДФС за вказаним питанням (листи ДФСУ №26240/10/28-10-06-11 від 01.12.2015 р. та №22910/6/99-99-19-02-02-15 від 29.10.2015 р. 
 
       Таким чином, склалась ситуація, коли дотримуючись принципів та вимог ПСБО платники податків згідно з вимогами ПКУ втрачають право на врахування у витратах сум списаної за рахунок використання резерву сумнівних боргів безнадійної заборгованості. 
 
       Звісно, що у такій ситуації кожен платник податків шукає власний вихід із ситуації. Проте варто відмітити, що п. 11 П(С)БО 10 наводить порядок списання безнадійної дебіторської заборгованості за умови недостатності резерву сумнівних боргів. Більше того, абзацом 2 вказаного пункту сформульовано і порядок списання такої заборгованості у разі, коли формування резерву сумнівних боргів для її суми не передбачено. Останнім фактично підтверджено існування можливості списання безнадійної дебіторської заборгованості без створення резерву сумнівних боргів. В першому і другому випадку (у разі «недостатності» та коли створення резерву «не передбачено»), безнадійна дебіторська заборгованість списується на інші операційні витрати напряму (без створення та використання резерву). Також і ПКУ не передбачає коригування фінансового результату щодо такого списання, тобто платнику податку надано право визнавати витрати за правилами бухгалтерського обліку у разі списання безнадійної дебіторської заборгованості при недостатності сум резерву сумнівних боргів та у разі, коли створення такого резерву не передбачено. Збільшення фінансового результату до оподаткування в даному випадку не передбачено. Пояснення застосування норм податкового законодавства за вказаним питанням також наведено в Листах ДФСУ від 01.12.2015 р. №26240/10/28-10-06-11.
 
       В той же час висновки регіонального управління ДФС, а саме – Головного управління ДФС у м. Києві вказують на неможливість визнання витрат за правилами бухгалтерського обліку без формування резерву сумнівних боргів (Лист ГУ ДФС у м. Києві від 15.12.2015 р. №18967/10/26-15-15-03-11). За такими висновками платник податку фактично позбавляється права визнавати витрати та/або зменшувати фінансовий результат до оподаткування при будь-якому списанні безнадійної дебіторської заборгованості, що є досить суперечливим висновком до норм чинного законодавства. 
 
       Відповідно, у разі застосування такого фіскального підходу при податкових перевірках необхiдно дуже уважно відноситись до документального оформлення операцій зі списання безнадійної заборгованості та за необхідності оскаржувати порушені питання, вказуючи на упереджене застосування податкових норм.
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
 
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group