Завантаження сайту

Законні механізми управління прибутком. Амортизація.

Законні механізми управління прибутком. Амортизація.
05.07.2016
       Редакція Податкового кодексу, що діє з 01.01.2015 року, передбачає, що об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Кодексу. Маючи таку схему оподаткування багато відповідальних бухгалтерів задають собі питання, чи можливо скористатись певними інструментами, аби управляти оподатковуваним прибутком та одночасно не наражатись на контрольно-перевірочні ризики, тобто бути впевненим, що в ході перевірки податківці не поставлять під сумнів ту чи іншу дію або операцію, пов’язану з визначенням фінансового результату.
 
       Одним із таких законних інструментів є управління амортизаційними відрахуваннями. Чинний Податковий кодекс передбачає визначення податкових різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів та можуть бути пов’язані з наявністю суми уцінки та втрат від зменшення корисності або дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів.
 
       Розрахунок амортизації ОЗ або НА для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток здійснюється відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням обмежень, встановлених п.п. 14.1.138 п. 14.1 ст. 14 розд. I ПКУ, п.п. 138.3.2 - 138.3.4 п. 138.3 ст. 138 ПКУ. При такому розрахунку застосовуються методи нарахування амортизації, передбачені національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, крім «виробничого» методу.
 
       При цьому варто пам’ятати, що амортизація – це процес понесення витрат пропорційно вигодам, що отримуються від використання ОЗ або НМА. Нараховуючи амортизацію ОЗ або НМА бухгалтер формує витрати, які в подальшому зменшують оподатковуваний прибуток. Відтак, оцінюючи фінансові результати на перспективу «креативний бухгалтер» може також здійснити оцінку інтенсивності використання необоротного активу, збільшивши або зменшивши строки його корисного використання або застосувавши більш інтенсивні методи амортизації (наприклад, кумулятивний чи прискореного зменшення залишкової вартості) та, як наслідок, отримати дієві інструменти для збільшення або зменшення фінансового результату до оподаткування.
 
       Варто відмітити, що зміна термінів експлуатації необоротного активу є елементом облікової оцінки та потребуватиме лише перспективного застосування, тобто не буде необхідності вносити зміни до попередньої фінансової чи податкової звітності та перераховувати суму накопиченої амортизації ретроспективно. Це в повній мірі відповідає п.25 ПСБО 7 «25. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання».
 
       Що є вибір методу амортизації – облікова оцінка чи політика - питання більш спірне та в національній практиці бухгалтери в більшій частині схильні вибір методу амортизації відносити до облікової політики. Проте, норми пункту 28 того ж ПСБО 7 засвідчують, що вибір методу амортизації також можна відносити до облікових оцінок, а не політик та застосовувати його виключно перспективно: «Метод амортизації обирається підприємством самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Метод амортизації об'єкта основних засобів переглядається у разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання. Нарахування амортизації за новим методом починається з місяця, наступного за місяцем прийняття рішення про зміну методу амортизації».
 
       Відтак, «креативний» бухгалтер завжди матиме змогу зважено віднестись до такого дієвого механізму формування витрат як нарахування амортизації, отримавши цілком законний спосіб управління оподатковуваним прибутком, що не пов'язаний з контрольно-перевірочними ризиками.
 
       Про інші законні механізми управління оподатковуваним прибутком ми поговоримо наступного разу.
 
 
З повагою, керівник департаменту обліку та аудиту
                         
Тетяна Савчук

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group