Завантаження сайту

Новий порядок формування статутного капіталу та зміни його розміру у ТОВ або ТДВ: аналіз змін, що набудуть чинності з червня поточного року, - Олег Добровольський, партнер ID Legal Group для порталу Юрліга

Новий порядок формування статутного капіталу та зміни його розміру у ТОВ або ТДВ: аналіз змін, що набудуть чинності з червня поточного року, - Олег Добровольський, партнер ID Legal Group для порталу Юрліга
03.05.2018

Досить тривалий час фахівцями у галузі права, обговорювався зміст законопроекту, нині прийнятого Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VII від 06.02.2018 року (далі – Закон № 2275), який вступить в дію 17.06.2018.

До прийняття вищевказаного Закону, протягом 17 років в Україні існував лише один комплексний Закон України «Про господарські товариства» № 1576-XIIвід 19.09.1991 (далі – Закон № 1576), який регулював всі закріплені законодавством види господарських товариств, а на сьогодні законодавство України на шляху свого реформування та удосконалення зазначає численних та суттєвих змін, що зумовлено нагальністю удосконалення регулювання відносин щодо створення, правового статусу, здійснення діяльності та припиненням товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю (далі – ТОВ і ТДВ). Дане реформування насамперед пов’язане з приведенням національного законодавства у відповідність із нормами законодавчих актів Європейського Союзу. Тобто, прийняття нового окремого закону про ТОВ і ТДВ надасть можливість поліпшити регулювання даних правовідносин на належному рівні, забезпечивши при цьому ефективний розвиток підприємницької діяльності.

Таким чином, в Законі № 2275 серед важливих змін варто відзначити зміни щодо формування статутного капіталу ТОВ і ТДВ та змін його розміру.

Для цього проведемо порівняльний аналіз Закону № 2275 та Закону № 1576.

По-перше, під час створення нового ТОВ або ТДВ уйого учасників виникає  обов’язок сформувати статутний капітал протягом шести місяців, з моменту державної реєстрації, за винятком, коли у статуті може бути передбачено інше положення, поряд із цим в Законі № 1576 відповідний строк складає один рік.

Також в Законі № 1576 передбачено, що всі рішення загальними зборами приймаються лише за наявності присутніх учасників товариства, які володіють загалом більше ніж п’ятдесятьма відсотками голосів, однак в Законі № 2275 передбачено випадки, коли рішення приймаються за наявності усіх учасників товариства, трьома чвертями усіх учасників голосів або більшістю голосів.

Рішення загальних зборів учасників ТОВ або ТДВщодо збільшення розміру статутного капіталу виконуються у строк до одного року, Законом № 1576 вказаний період взагалі не регулювався.

Час набрання чинності рішенням загальних зборів про зменшення статутного капіталу згідно із законом № 2275 не відтерміновується у часі, як це було передбачено Законом № 1576.

По-друге, Закон № 2275 вдосконалив порядок прийняття виконавчим органом ТОВ або ТДВ рішення щодо встановлення додаткового строку для внесення учасником частки у статутний капітал ТОВ або ТДВ. Тобто, якщо учасник прострочив внесення вкладу в статутний капітал, то виконавчий орган товариства повинен надіслати йому письмове попередження про прострочення, зазначивши в ньому інформацію про суму боргу та додатковий строк для погашення заборгованості. В свою чергу, додатковий строк, що надається для погашення заборгованості, встановлюється або виконавчим органом або статутом, та не може перевищувати тридцять днів.

Також варто зазначити, що на відміну відЗакону № 1576 у Законі № 2275 визначено наслідки відсутності своєчасного внесення вкладу учасником ТОВ або ТДВ для погашення заборгованості по внесенню частки з урахуванням наданого додаткового строку:

  • щодо скликання виконавчим орган товариства загальних зборів учасників, які вирішують питання щодо виключення учасника, у якого наявна заборгованість із внесення вкладу;
  • щодо зменшення статутного капіталу товариства на розмір неоплаченої частини частки учасника товариства;
  • щодо перерозподілу неоплаченої частки або її частини між іншими учасниками товариства не змінюючи розмір статутного капіталу товариства та сплату такої заборгованості відповідними учасниками
  • щодо ліквідації товариства.

Також зазначено, що голоси, які припадають на частку учасника у якого наявна заборгованість перед товариством, не враховуються під час визначення результатів голосування для прийняття відповідного рішення.

По-третє, Законом № 2275 детально врегульовано порядок збільшення та зменшення статутного капіталу, на відміну від Закону № 1576. Адже, закріплено, що збільшення статутного капіталу відбувається шляхом внесення додаткових вкладів та без додаткових вкладів за рахунок прибутку товариства, який не було розподілено. Тобто, склад учасників товариства, співвідношення їх часток у статутному капіталі не зазнає змін під час збільшення статутного капіталу без залучення додаткових вкладів. Збільшення статутного капіталу за рахунок додаткових вкладів номінальна вартість частки учасника товариства може збільшуватись лише на суму, що дорівнює або є меншою за вартість додаткового вкладу такого учасника.

Варто звернути увагу, що у випадку збільшення статутного капіталу ТОВ або ТДВ за рахунок додаткових вкладів таке збільшення може відбуватися не тільки учасниками товариства, а і третіми особами.Тобто, в учасників товариства є можливість збільшити статутний капітал товариства за рахунок додаткових вкладів учасників та/або третіх осіб на підставі рішення прийнятого на загальних зборах учасників.

Учасникам надається переважне право внести додатковий вклад відповідно до їх часток у статутному капіталі, окрім винятку коли це передбачено корпоративним договором, відповідно в якому стороною є такий учасник. Після того, як всі учасники реалізують своє переважне право або відмовляться від нього, треті особи та учасники, у яких виникло бажання мають право внести додаткові вклади більше від суми їх часток у статутному капіталі. Мається на увазі, що вони мають право внести додаткові вклади в межах різниці між сумою збільшення статутного капіталу та сумою внесених учасниками вкладів, які скористалися своїм переважним правом, за умови що інше не було передбачене статутом. Тобто, рішення загальних зборів учасників товариства щодо залучення додаткових вкладів визначає загальну суму збільшення статутного капіталу товариства, коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника у статутному капіталі та розмір статутного капіталу, який було заплановано.

За потреби учасники ТОВ або ТДВ можуть укладати договір про внесення додаткового вкладу. Суть цього договору, полягає в тому, що він розцінюється як певна гарантія для сторін до моменту, коли відбулося фактичне внесення вкладу і з метою подальшого забезпечення його виконання.

Після чого, протягом одного місяця з моменту спливу строку, що був наданий для внесення додаткових вкладів, загальними зборами учасників ТОВ або ТДВ приймається рішення:

- щодо затвердження результатів внесення додаткових вкладів;

- щодо затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості, враховуючи фактично внесені ними додаткові вклади;

- щодо затвердження збільшеного розміру статутного капіталу товариства.

Таким чином, аналізуючи норми Закону № 2275 можемо зробити висновок, що він спрямований на уникнення конфліктів між учасниками ТОВ або ТДВ та захисту їх інтересів, що виражається у незмінності розміру часток учасників, у разі збільшення розміру статутного капіталу без залучення додаткових внесків (за рахунок нерозподіленого прибутку товариства). Проте, якщо відбувається зменшення розміру статутного капіталу, то співвідношення розмірів часток учасників ТОВ або ТДВ у статутному капіталі повинно залишатися без змін.

По-четверте, після прийняття рішення щодо зменшення статутного капіталу ТОВ або ТДВ, виконавчий орган зобов’язаний повідомити кожного кредитора (вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою) про таке рішення у письмовому вигляді протягом десяти днів. Після того як кредиторами було отримано повідомлення, вони протягом тридцяти днів мають право звернутися до товариства з вимогою щодо забезпечення виконання зобов'язань, на підставі укладеного договору забезпечення; щодо  дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором або щодо укладення іншого договору з кредитором.

У випадку, якщо товариство не виконує вищезазначені вимоги протягом встановленого строку, кредитори наділені правом вимагати в судовому порядку дострокового припинення або виконання зобов'язань товариством.

Проте, якщо кредитор не звернувся до товариства з письмовою вимогою протягом встановленого строку, то вважається, що він не вимагає від товариства вчинення будь-яких додаткових дій щодо виконання зобов'язань перед ним.

По-п’яте, на відміну від Закону № 1576 в Законі № 2275 передбачено право товариства набувати частки у власному статутному капіталі не зменшуючи розмір такої частки з урахування, що на день такого придбання товариством сформовано резервний капітал у розмірі ціни придбання викупленої частки, який заборонено використовувати для здійснення виплат на користь учасників товариства.

Проте, даний вид договору укладається за умови одностайного рішення загальними зборами учасників товариства. Тому, при розподілі прибутку товариства та при розподілі його майна та у випадку його ліквідації, належні останньому частки  не приймаються до уваги під час визначення результатів голосування на загальних зборах учасників. А у випадку придбання частки або її частини в учасника самим товариством не зменшуючи статутний капітал товариства, воно повинно здійснити відчуження даної частки відплатно та не пізніше ніж через один рік з моменту придбання частки або її частини.

Отже, проаналізувавши зміни в законодавстві, внесені Законом № 2275, можемо зробити висновок, що новий порядок формування статутного капіталу ТОВ або ТДВ безперечно  стане ще одним етапом успішного розвитку законодавства в Україні.

Залиште Нам Ваші контакти і Ми з Вами зв'яжемося

ID Legal Group
ID Legal Group