Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Кримінальне судочинство та новий механізм кримінального процесу в умовах воєнного стану, – Вікторія Горожанова, адвокат ID Legal Group для журналу «Юрист і Закон»

Стаття опублікована в журналі «Юрист і закон» № 20

З 24 лютого 2022 року у зв'язку з воєнним станом в країні кардинально змінились умови, за якихсторони кримінального провадження та суди могли б здійснювати свою діяльність. Майже в один день судові органи в окремих регіонах втратили можливість проводити судові засідання в приміщеннях судів, сторони кримінальних проваджень та свідки втратили фізичну можливість доїхати до судів вчасно або взагалі доїхати, був відключений Єдиний державний реєстр судових рішень, який завжди виконував роботу великої інформаційної машини для всіх галузей судочинства.

З метою запобігання паралізації досудового розслідування та судового процесу
законодавцям терміново необхідно було вирішити проблемні питання на час воєнного станущодо:

– можливості участі сторін процесу дистанційно за допомогою власних технічних засобів (відео тааудіо);

– зміни строків й умов розгляду слідчими суддями та суддями клопотань і проваджень;

– можливості безперервного обліку судових справ та всіх судових рішень, які приймають судді укримінальних провадженнях;

– зменшення навантаження на суди шляхом тимчасового передання окремих повноваженьпрокурорам та слідчим на місцях;

– доведення до теперішніх умов норми щодо порядку та повноважень використання електроннихдокументів, підписання документів електронними підписами, зняття та вилучення електронноїінформації та запобігання кібератакам і багатьох інших.

Для невідкладного вирішення проблемних питань 3 березня 2022 року Верховною Радою прийнятоЗакон 2137-IX, яким унесено зміни до Кримінального процесуального кодексу та Закону України"Про попереднє ув'язнення" в умовах воєнного стану.

Тезово зазначимо основні зміни, які вкрай змінили повноваження сторін процесу та
вплинули на судочинство у цілому:

– слідчий та прокурор отримали право відповідною постановою почати досудове розслідування завідсутності технічної можливості доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

– прокурор отримав повноваження обрання запобіжного заходу особі до 30 діб у разі неможливостіприйняття такого рішення слідчим суддею, але за окремі види злочинів (переважно тяжкі таслужбові злочини);

– можливість зупинення строку досудового розслідування в разі об'єктивної неможливостізвернення до суду з обвинувальним актом. Зауважимо, що за таких військових умов, у якихопинилася переважна частина України в березні – квітні 2022 року, зазначена норма стала найважливішою, оскільки фізично виконати слідчими підрозділами направлення провадження досуду, а суду прийняти це провадження було майже неможливо;

– керівник відповідного органу прокуратури отримав право неодноразово в межах досудовогорозслідування продовжувати до одного місяця дію ухвали слідчого судді або постанову прокурорапро тримання під вартою;

– у разі перебування кримінального провадження в суді та неможливості проведення підготовчогозасідання обраний у вигляді тримання під вартою запобіжний захід вважається продовженим до 2місяців.

Далі, 15 березня 2022 року, прийнято Закон України 2137-IX, яким унесено зміни до Кримінальногопроцесуального кодексу України, що стосуються електронної інформації, можливості їїзастосування в нових складних умовах як офіційної, протидії кібератакам, а також щодо строківдосудового розслідування.

Зокрема Кодекс доповнено новою ст. 245-1, відповідно до ч. ч. 1, 2 якої зняття показань технічнихприладів та засобів, що мають функції фото-, кіно- та відеозапису, зроблених у публічно доступнихмісцях за винятком приватних помешкань осіб, може здійснюватися слідчим, прокурором напідставі постанови слідчого або прокурора.

Щодо строків досудового розслідування, то новим законом було доповнено статтю 615 частиною 8,відповідно до норм якої в кримінальних провадженнях, у яких не повідомлено про підозру на датувведення воєнного, надзвичайного стану в Україні, строк від дати введення до дати скасування абозакінчення відповідного стану не зараховується до загальних строків досудового розслідування.

Законом України No 2201-IX від 14.04.2022 до Кримінального процесуального кодексу Українивнесено більш істотні зміни, на які логічно очікували в умовах війни:

– керівник органу досудового розслідування отримав повноваження своєю постановою створитиміжвідомчу слідчу групу за погодженням із керівниками відповідних органів досудовогорозслідування (ст. 39 КПК);

– пропущений у кримінальному провадженні строк можна поновити за клопотанням зацікавленоїособи, але не пізніше ніж 60 днів після припинення чи скасування воєнного стану;

– заборонено проведення слідчих і розшукових дій у нічний час (з 22.00 до 6.00) (ст. 223 КПК);

– суд вправі зупинити провадження відносно обвинуваченого, який ухиляється від явки, захворів напсихічну або іншу тривалу хворобу чи був призваний для проходження військової служби домоменту його розшуку, одужання або звільнення з військової служби (ст. 335 КПК);

– в окремих випадках уповноважена службова особа має право без ухвали слідчого судді назатримання особи (п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК), строк затримання без ухвали слідчого судді не можеперевищувати 216 годин;

– показання свідка, потерпілого, отримані в кримінальному провадженні під час воєнного стану,вважаються доказами в суді тільки в разі фіксації їх за допомогою відеозапису (ч. 11 ст. 615 КПК);

– показання підозрюваного, отримані під час воєнного стану, вважаються доказами в суді й можутьбути використані тільки за умови участі під час допиту захисника та фіксації за допомогоювідеозапису (ч. 11 ст. 615 КПК);

– слідчий та прокурор зобов'язані забезпечити участь захисника, а в разі неможливості його явки –забезпечити його участь дистанційно із застосуванням технічних засобів (відео- та аудіозв'язку) (ч.12 ст. 615 КПК);

– новою статтею 615-1 КПК визначено порядок відновлення втрачених матеріалів досудовогорозслідування, рішення приймає слідчий суддя за клопотанням слідчого;

– частиною 6 ст. 615-1 КПК забезпечено відшкодування державою втрачених речей та документів,на які в кримінальних провадженнях накладено арешт.

Щодо збереження довоєнного механізму судочинства набагато складніше.
3 березня 2022 року Законом України No 2112-IX унесено зміни до Закону України "Про судоустрій істатус суддів", якими визначено, що в т. ч. робота суду може бути припинена через військові дії, зпризначенням справ цього суду до іншого, який більш наближений територіально.

За статистикою понад 100 судів в Україні у зв'язку з військовими діями передали справи длярозгляду до інших судів. Про зміну суду є можливість дізнатися на офіційній сторінці або вебсайті самого суду, який передав справу, або вебсайті судової влади України.

Переважна кількість заяв, клопотань й інших документів на даний час до судів потрапляєелектронною поштою або в особистому кабінеті системи "Електронний суд". З метою забезпеченнябезпеки влада наполягає утриматися від особистих відвідувань приміщень суду за виняткомвиклику в судове засідання.

Також кожен учасник процесу може звернутися з клопотанням про участь у засіданні дистанційно.

Нагадаємо також про останню новацію – можливість участі у судових засіданнях через додаток"Дія" за наявності в особи "підпису дія".

Як і в інших сферах життя українців, війна зупинила звичний механізм досудового розслідування такримінального судочинства. Очікуваними наслідками такої перерви будуть:

– колосальні навантаження на суди після початку їх роботи,
– втрати через військові дії доказів, показів свідків та самих кримінальних проваджень, які вкрайважко відновити,

– втрата арештованого майна, яке вже ніколи не буде повернено власникам, й інші.

Законодавцям та судовим органам належить урегулювати велику кількість прогалин та проблемнихпитань, які згодом виникнуть, але щиро сподіваймося на врахування інтересів усіх сторінкримінального процесу під час ухвалення нових норм, як і на наближення перемоги у війні.